gemeente Steenbergen | Beleidsregels voor het bepalen van de bouwkosten bij aanvragen om een omgevingsvergunning 2014

Officiele publicatie

Beleidsregels voor het bepalen van de bouwkosten bij aanvragen om een omgevingsvergunning 2014

Burgemeester en wethouders van Steenbergen:

In behandeling genomen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 maart 2014

Overwegende dat het gewenst is om nadere regels te stellen voor het bepalen van de bouwkosten bij aanvragen om een omgevingsvergunning\\\;

Gelet op het bepaalde in:

 • -
  De geldende "Legesverordening" van de gemeente Steenbergen;
 • -
  Algemene wet bestuursrecht;
 • -
  Gemeentewet;
 • -
  Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Besluiten:

vast te stellen de navolgende regeling:

Beleidsregels voor het bepalen van de bouwkosten bij aanvragen om een omgevingsvergunning 2014

Inleiding

Op grond van de legesverordening bestaan de leges voor een bouwactiviteit uit een percentage van de bouwkosten van het betreffende bouwplan. De bouwkosten vormen daarmee de maatstaf om de leges te kunnen vaststellen. Om te kunnen bepalen welke grondslag moet worden gebruikt, wordt aan de aanvrager van een omgevingsvergunning verzocht om op het aanvraagformulier een opgave van de bouwkosten van het bouwplan te geven. Om de aannemelijkheid van deze opgave van de bouwkosten te kunnen toetsen is een lijst met eenheidsprijzen ontwikkeld (opgenomen bij deze beleidsregels als: “Eenheidsprijzenlijst behorende bij de Beleidsregels voor het bepalen van de bouwkosten bij aanvragen om een omgevingsvergunning”).

De eenheidsprijzenlijst maakt het mogelijk, om voor meest voorkomende bouwplannen te bepalen hoe hoog de gemiddelde/normale bouwkosten zijn. In het navolgende wordt deze uitkomst de normberekening genoemd. Omdat de normberekening een weergave is van de gemiddelde/normale bouwkosten zal de opgave van de bouwkosten hier in de regel iets van afwijken. Binnen bepaalde, hieronder aangegeven grenzen is dit acceptabel. Bij een grotere afwijking zal op basis van een meer gedetailleerde toetsing moeten worden bepaald of de opgave van de bouwkosten aannemelijk zijn.

Artikel 1 Algemene bepalingen

1. Onder bouwkosten wordt verstaan de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Ter vaststelling van de voornoemde raming van de kosten worden gehanteerd de Reed Business Information (voorheen Elsevier en Misset) taxatieboekjes voor woningen, agrarische bouwwerken en bedrijfspanden, alsmede de samengestelde eenheidsprijzenlijst, gebaseerd op genoemde taxatieboekjes, een en ander inclusief omzetbelasting. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft.

Artikel 2 Toepassing eenheidsprijzenlijst

 • 1.
  Als basis voor de normberekening van de bouwkosten wordt door de medewerkers van afdeling Publiekszaken/vergunningen gebruik gemaakt van de eenheidsprijzenlijst behorende bij deze beleidsregel.
 • 2.
  Als maatstaf voor de berekening van de leges wordt de opgave van de geraamde bouwkosten gebruikt, tenzij de opgegeven bouwkosten meer dan 10 % afwijken van de normberekening danwel de normberekening van de bouwkosten minder bedragen dan €12.500, -.
 • 3.
  Indien de opgegeven bouwkosten meer dan 10% afwijken van de normberekening of indien er bij de aanvraag geen opgave van de geraamde bouwkosten wordt gedaan, wordt de nota leges opgelegd op basis van de normberekening.
 • 4.
  Als de eenheidsprijs van een bouwwerk- waarvoor een vergunning wordt aangevraagd- in de tabel ontbreekt, stelt de behandelend ambtenaar van Publiekszaken/ vergunningen een bouwkostensom vast. De nota leges wordt opgelegd op basis van deze bouwkostensom.
 • 5.
  a. Bij de vaststelling van de bouwkosten op grond van het vierde lid wordt gebruik gemaakt van actuele kengetallen van soortgelijke bouwwerken volgens ‘Reed Business Information’.
 • b.
  Bij ontbreken van actuele kengetallen van soortgelijke bouwwerken in Reed Business Information stelt de behandelend ambtenaar van Publiekszaken/vergunningen, op basis van ervaring, een bouwkostensom vast.
  • 6.
   De berekende bouwkostensom wordt naar beneden afgerond op een heel honderdtal.
  • 7.
   De leges worden berekend op grond van de normberekening van de bouwkosten.
  • 8.
   Aan de nota leges wordt een berekening van de bouwkosten toegevoegd.
  • 9.
   De bedragen genoemd in de eenheidsprijzenlijst behorende bij deze beleidsregels zullen jaarlijks, per 1/1 van het kalenderjaar, worden geïndexeerd met de volle index.
  • 10.
   De in lid 9 bedoelde indexering zal als basis hebben de Misset BouwKosten indexcijfers (MBK-kostenindexcijfers), zoals deze cijfers worden vastgesteld door Reed Business.

Artikel 3. Tegenbewijsregeling

1.

In afwijking van het bepaalde in artikel 2 wordt de bouwkosten op een lager bedrag vastgesteld, als deze lagere bouwkostensom door de (gemachtigde van de ) aanvrager tegelijkertijd met de vergunningsaanvraag en met overlegging van bewijsstukken aannemelijk wordt gemaakt.

2.

Onder bewijsstukken wordt in dit verband verstaan: een gespecificeerde en volledige begroting (inclusief kopieën van ondergetekende offertes) van de aanneemsom te overleggen zoals bedoeld in de in paragraaf 1, eerste lid van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werker 1989, ‘UAV 1989’, voor het uit te voeren werk, of een uitgewerkte en met bewijsstukken gespecificeerde raming van de bouwkosten als bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd, een en ander zoals omschreven in de norm NEN 2631.

Artikel 4. Bezwaar bouwkostensom

Een bezwaar tegen de vastgestelde bouwkostensom wordt beschouwd als een bezwaar tegen een opgelegde nota leges en wordt ook als zodanig in behandeling genomen.

Artikel 5 . Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.
  De “Beleidsregels voor het bepalen van de bouwkosten bij aanvragen om een omgevingsvergunning”, vastgesteld door het college op 2 januari 2013, wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de aanvragen die voor de in lid 2 bedoelde datum zijn ingediend.
 • 2.
  Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking van dit besluit.
 • 3.
  Dit besluit wordt aangehaald als: “ Beleidsregels voor het bepalen van de bouwkosten bij aanvragen om een omgevingsvergunning 2014”.

Steenbergen,

Burgemeester en wethouders voornoemd,

De secretaris,

mr. J.M.W.H. Leloux

De burgemeester,

J.A.M. Vos

Eenheidsprijzenlijst behorende bij de Beleidsregels voor het bepalen van de bouwkosten bij aanvragen om een omgevingsvergunning

1 . Woningen

 Eenheidsprijzen (2014)

1.1

premie woningwet-woningen (projecten)

per m3

€ 212,47

1.2

premie woningwet-woningen

per m3

€ 222,15

1.3

Half vrijstaande woningen (projecten)

per m3

€ 242,72

1.4

Half vrijstaande woningen

per m3

€ 289,95

1.5

vrijstaande woningen

per m3

€ 336,11

1.6

bungalows

per m3

€ 473,50

1.7

appartementen sociale woningbouw

per m3

€ 272,36

1.8

appartementen vrije sector

per m3

€ 282,48

1.9

appartementen boven winkels

per m3

€ 276,13

2. Woninguitbreidingen en verbouwingen

2.1

Uitbreiding woonruimte

per m3

€ 307,02

2.2

uitbreiding bergruimte garage

per m3

€ 132,56

2.3

kelder tot 30 m 3

per m3

€ 294,15

2.4

kelder v.a. 30 m3

per m3

€ 248,98

2.5

serre (woonruimte)

per m2

€ 510,11

2.6

serre (geen woonruimte)

per m2

€ 378,66

2.7

verandering woonruimte

per m3

€ 121,70

2.8

dakkapel

per m1

€ 1.009,62

3. Bijgebouwen.

3.1

Berging/garage met plat dak

per m3

€ 135,13

3.2

Berging /garage met kapkonstructie

per m3

€ 155,32

3.3

Carport

per m2

€ 156,72

3.4

Tuinhuisje (prefab)

per m2

€ 181,45

3.5

zwembad

per m3

€ 183,72

4 straatmeubilair

4.1

houten schutting/pergola

per m1

€ 66,95

4.2

gemetselde tuinmuur

per m1

€ 126,00

4.3

Schotelantenne

per stuk

€ 1.096,07

4.4 Hout +metselwerk tuinmuur

per m1

€ 98,80

5 Bedrijfshallen

Gemetselde wandconstructie

5.1

Bedrijfshal tot 3m hoog

per m3

€ 103,64

5.2

Bedrijfshal boven de 3m hoog

per m3

€ 61,69

5.3

Tussenvloer in de hal extra

per m2

€ 135,71

5.4

Bedrijfskantoor in de hal extra

per m3

€ 212,27

5.5

kantoorgebouw een bouwlaag

per m3

€ 292,70

5.6

kantoorgebouw > een bouwlaag

per m3

€ 249,36

6 Systeembouw

6.1

Hal tot 1.500 m2

per m2

€ 277,44

6.2

Hal boven 1.500 m2

per m2

€ 356,45

6.3

Tussenvloer in de hal extra

per m2

€ 97,14

6.4

Kantoorvloer in de hal extra

per m2

€ 153,39

6.5

Open loods

per m2

€ 132,87

6.6

semi-permanente unit

per m3

€ 214,61

6.7

Romney loods

per m3

€ 22,52

7 overige gebouwen

7.1

kantoren/showroom/winkel

per m3

€ 301,65

7.2

horeca

per m3

€ 276,74

7.3

Sporthal

per m3

€ 295,35

7.4

kleedgebouwen

per m3

€ 259,65

7.5

scholen

per m3

€ 268,67

7.6

noodscholen

per m3

€ 207,23

7.7

recreatie verblijven

per m3

€ 233,10

8. Tuinbouwkassen

8.1

verwarmde kas

per m2

€ 45,55

8.2

onverwarmde kas

per m2

€ 31,99

9. Varkensstal groen-label

9.1

stal voor fokzeugen en biggen (trad. metselwerk)

per m2

€ 438,45

9.2

stal voor vleesvarkens (trad. metselwerk)

per m2

€ 374,86

9.3

stal voor fokzeugen (groepshuisvesting op stro (trad. metselwerk )

per m2

€ 283,05

9.4

stal voor fokzeugen en biggen (staal en beton)

per m2

€ 371,85

9.5

stal voor vleesvarkens (staal en beton)

per m2

€ 338,55

9.6

stal voor fokzeugen (staal en beton)

per m2

€ 216,45

10. Koeienstal groen-label

10.1

stal voor vleeskalveren (trad. metselwerk)

per m2

€ 367,46

10.2

grupstal (trad.metselwerk)

per m2

€ 316,35

10.3

ligboxenstal (trad.metselwerk)

per m2

€ 338,55

10.4

stal voor vleeskalveren (staal en beton)

per m2

€ 327,45

10.5

grupstal (staal en beton)

per m2

€ 249,75

10.6

ligboxenstal (staal en beton)

per m2

€ 271,95

10.7

gedeelte voor melkinrichting, installatie en tank

per m2

€ 647,96

11. Kippenstal

11.1

vlees kuikens (trad. metselwerk)

per m2

€ 216,45

11.2

legkippen (trad.metselwerk)

per m2

€ 224,71

11.3

vlees kuikens (beton en staal)

per m2

€ 149,85

11.4

legkippen (beton en staal)

per m2

€ 172,05

11.5

extra kosten legbatterijen/mestverwijdering

per m2

€ 139,27

12. Mest-silo /kelders

12.1

Bovengronds van staal en/of hout systeembouw

per m3

€ 40,94

12.2

Ondergronds van beton

per m3

€ 82,13

12.3

kelder

per m2

€ 148,85

12.4

kelder onder het gebouw extra

per m2

€ 119,43

13 Overige agr . Bedrijfsgebouwen

13.1

Opslagloods agrarische gewassen

per m2

€ 386,75

13.2

opslagloods trad.metselwerk

per m2

€ 233,10

13.3

opslagloods (houten gevels)

per m2

€ 122,10

13.4

opslagloods (beton gevels)

per m2

€ 122,10

13.5

prefab veldschuur open (stalen gevels)

per m2

€ 55,50

13.6

prefab werktuigen/opslagloods (stalen gevels)

per m2

€ 99,90

Alle genoemde eenheidsprijzen zijn exclusief BTW

Tabel eenheidsprijzen bouwkosten 2014

Bron 1: Bouwkosten.nl – Bouwprojecten 2012 van Sdu uitgevers;

Bron 2: Prijsindexcijfer Centraal Bureau voor de Statistiek, categorieën nieuwbouw woningen en overige gebouwen;

Bron 3: Ervaringscijfers afdeling Publiekszaken-Vergunningen;

Bron 4: Eenheidsprijzen buurgemeenten en met Steenbergen vergelijkbare gemeenten.