gemeente Steenbergen | Beschikking intrekking Omgevingsvergunning beperkte milieutoets

Officiele publicatie

Beschikking intrekking Omgevingsvergunning beperkte milieutoets

[Burgemeester en wethouders hebben besloten, in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de omgevingsvergunning beperkte milieutoets (Obm, reguliere procedure) in te trekken voor:

Adres

Omschrijving project

Boompjesdijk 11 Dinteloord,

Pluimveehouderij

intrekking Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) voor een pluimveehouderij omdat er langer dan de wettelijke termijn van 3 jaar geen volledig gebruik is gemaakt van de in de vergunning verleende rechten omtrent het houden van dieren (Omwb zaaknr 2022-021057).

De beschikking en de bijbehorende stukken zijn gedurende zes weken na de dag van verzending van de beschikking, tot en met 6 oktober 2022 in te zien bij de gemeente Steenbergen

De beschikking is op 24 augustus 2022 verzonden naar het bedrijf.

Beroepsmogelijkheid

Tegen dit besluit bestaat, gedurende 6 weken na de dag van verzending van het besluit, de mogelijkheid voor belanghebbenden om schriftelijke bezwaren in te dienen. Deze dient te worden gezonden aan Burgemeester en Wethouders van de betreffende gemeente. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste het volgende bevatten: naam en adres indiener, dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar.

Het besluit treedt in werking de dag na toezending van het besluit. Een bezwaarschrift schorst niet de werking van het besluit. Daarom kunt u op grond van artikel 8:81 van de Awb, gedurende genoemde periode, naast een bezwaarschrift, ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een verzoek om voorlopige voorziening dient u in bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland - West-Brabant, Postbus 90006, 4800 PA Breda.