Officiele publicatie

Beschikking Omgevingsvergunning beperkte milieutoets

Burgemeester en wethouders van Steenbergen hebben besloten, in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de omgevingsvergunning beperkte milieutoets (Obm), op verzoek, te verlenen voor het renoveren van de zuivering voor het steunpunt van Brabantse Delta aan de Zeeweg 2a te Nieuw-Vossemeer. De beschikking is op 25 september 2019 verzonden naar de aanvrager.

Inzage

De beschikking met bijbehorende stukken zijn, op grond van de Algemene wet bestuursrecht, van donderdag 3 oktober tot en met woensdag 6 november 2019 gedurende openingstijden in te zien bij de gemeente Steenbergen aan Buiten de Veste 1 te Steenbergen.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na verzending van de beschikking aan aanvrager, tegen deze beschikking een bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders van Steenbergen. Het bezwaarschrift moet tenminste het volgende bevatten:

naam en adres indiener, dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar.

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking, dit is 26 september 2019.

Een belanghebbende kan, ingevolge het bepaalde in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuurs-recht, gedurende genoemde periode, naast een bezwaarschrift, tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, zulks vereist. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet, samen met een afschrift van het bezwaarschrift, worden verzonden aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland West-Brabant, team bestuursrecht, postbus 90006, 4800 PA BREDA. De inwerkingtreding van de beschikking wordt slechts opgeschort indien op het verzoek om voorlopige voorziening daartoe is beslist door de Voorzieningenrechter.

Datum publicatie: 2 oktober 2019

Einde bezwaar: 7 november 2019