gemeente Steenbergen | Beschikking Wabo, intrekken deel vergunning, uitgebreide procedure Stoofweg 9 Nieuw-Vossemeer

Officiele publicatie

Beschikking Wabo, intrekken deel vergunning, uitgebreide procedure Stoofweg 9 Nieuw-Vossemeer

Burgemeester en wethouders hebben besloten om, in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, op verzoek een deel van de vigerende vergunning in te trekken voor:

Adres Omschrijving project Stoofweg 9 NieuwVossemeer, A. van Tilburg B.V. Intrekken vergunning Wabo voor de activiteiten met puin. Binnen de inrichting wordt alleen gecertificeerd puingranulaat en geen puin als afvalstof opgeslagen (OLO nr.5347873; omwb zaaknr.2021-014066).

De beschikking en de bijbehorende stukken zijn gedurende 6 weken vanaf de dag na publicatie in te zien via de gemeente Steenbergen. De beschikking is op 28 september 2022 naar het bedrijf gezonden. Tot het einde van de inzagetermijn kunnen belanghebbenden beroep aantekenen tegen deze beschikking. Het beroepschrift moet in tweevoud ingediend worden bij de Rechtbank Zeeland-West Brabant, postbus 90006, 4800 PA Breda of digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/ (DigiD noodzakelijk). De dag nadat de beroepstermijn is verstreken, treedt de beschikking in werking. Het indienen van een beroepschrift stelt de werking van de beschikking niet uit. Als u niet wil dat deze beschikking in werking treedt na afloop van de beroepstermijn, kan tijdens die termijn om een voorlopige voorziening worden verzocht. Dit verzoek kan worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. De beschikking treedt in dat geval niet in werking voordat over dit verzoek is beslist.