gemeente Steenbergen | Beschikking Wabo, intrekken vergunning, uitgebreide procedure

Officiele publicatie

Beschikking Wabo, intrekken vergunning, uitgebreide procedure

Burgemeester en wethouders hebben besloten om, in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, op verzoek, de vigerende vergunning in te trekken voor:

Adres: Oude Heijdijk 8a De Heen,melkveehouderij.

Omschrijving project: intrekken Omgevingsvergunning, aspect milieu, vanwege gebruikmaking van de inrichting als saneringslocatie met externe saldering onder de Wet natuurbescherming (omwb zaaknr.2022-033892)
De beschikking en de bijbehorende stukken zijn gedurende 6 weken vanaf de dag na publicatie in te zien via de gemeente Steenbergen. De beschikking is gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikking. De beschikking is op 3 oktober 2022 naar het bedrijf gemaild.
Tot het einde van de inzagetermijn kunnen belanghebbenden beroep aantekenen tegen deze beschikking. Het beroepschrift moet in tweevoud ingediend worden bij de Rechtbank Zeeland-West Brabant, postbus 90006, 4800 PA Breda of digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/ (DigiD noodzakelijk).
De dag nadat de beroepstermijn is verstreken, treedt de beschikking in werking. Het indienen van een beroepschrift stelt de werking van de beschikking niet uit. Als u niet wil dat deze beschikking in werking treedt na afloop van de beroepstermijn, kan tijdens die termijn om een voorlopige voorziening worden verzocht. Dit verzoek kan worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. De beschikking treedt in dat geval niet in werking voordat over dit verzoek is beslist.