gemeente Steenbergen | Beschikking Wabo, reguliere procedure, milieuneutrale wijziging

Officiele publicatie

Beschikking Wabo, reguliere procedure, milieuneutrale wijziging

[Burgemeester en wethouders hebben besloten om in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, vergunning te verlenen voor:

Adres

Omschrijving project

Van Bredastraat 1 Steenbergen, Sakko Commercial B.V.

Omgevingsvergunning plaatsen afleverinstallatie Adblue bij tankstation met verkoop LPG (OLO-nr.7296425; omwb zaaknr.2022-050172).

De beschikking en de bijbehorende stukken zijn met ingang van de dag na verzending van de beschikking aan de aanvrager, gedurende zes weken, tot en met 8 februari 2023 in te zien via de gemeente Steenbergen. De beschikking is op 27 december 2022 verzonden naar het bedrijf.

Rechtsmiddelen

Tegen dit besluit bestaat, gedurende de inzagetermijn, de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van burgemeester en wethouders van de betreffende gemeente.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: naam en adres van de indiener; de dagtekening; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord “bezwaarschrift” te vermelden.

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland- West-Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.