gemeente Steenbergen | Beschikking Wabo vergunning, uitgebreide procedure

Officiele publicatie

Beschikking Wabo vergunning, uitgebreide procedure

Burgemeester en wethouders hebben besloten om, in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, vergunning te verlenen voor:

Adres

Omschrijving project

Liberatorstraat kavel 14 te Steenbergen,

Theunisse B.V.

Vergunning, aspect milieu, voor handelsonderneming met opslag verpakte gewasbeschermingsmiddelen, (kunst)meststoffen, land- en tuinbouwzaden en aanverwante artikelen (olo.nr.5741271; omwb zaaknr.2021-004517).

De beschikking en de bijbehorende stukken zijn gedurende 6 weken vanaf publicatiedatum in te zien bij de gemeente Steenbergen. De beschikking is op 18 mei 2022 verzonden naar de aanvrager.