gemeente Steenbergen | Beschikking Wabo vergunning, uitgebreide procedure Schansdijk 4 te De Heen

Officiele publicatie

Beschikking Wabo vergunning, uitgebreide procedure Schansdijk 4 te De Heen

Burgemeester en wethouders hebben besloten om, in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, vergunning te verlenen voor: V.O.F. Huijbregts, Schansdijk 4, 4655 TE te De Heen. Veranderingsvergunning WAbo, 1e fase milieu, voor het veranderen en exploiteren van een bestaande varkenshouderij(olo.nr.5901079; omwb zaaknr. 2021-013954.

De beschikking en de bijbehorende stukken zijn gedurende 6 weken vanaf publicatiedatum in te zien via de gemeente Steenbergen. De beschikking is op 31 januari 2022 verzonden naar de aanvrager.

Einde beroepstermijn: 15 maart 2022  

Tot het einde van de inzagetermijn kunnen belanghebbenden beroep aantekenen tegen deze beschikking. Het beroepschrift moet in tweevoud ingediend worden bij de Rechtbank Zeeland-West Brabant, postbus 90006, 4800 PA Breda. De dag nadat de beroepstermijn is verstreken, treedt de beschikking in werking. Het indienen van een beroepschrift stelt de werking van de beschikking niet uit.   

Als u niet wil dat deze beschikking in werking treedt na afloop van de beroepstermijn, kan tijdens die termijn om een voorlopige voorziening worden verzocht. Dit verzoek kan worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. De beschikking treedt in dat geval niet in werking voordat over dit verzoek is beslist.