gemeente Steenbergen | Beschikking Wabo vergunning, uitgebreide procedure Steenbergseweg 97b Dinteloord

Officiele publicatie

Beschikking Wabo vergunning, uitgebreide procedure Steenbergseweg 97b Dinteloord

Burgemeester en wethouders hebben besloten om, in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, vergunning te verlenen voor het

plaatsen van voorzieningen voor 2 (kleding)wasmachines en 1 wasdroger, bovengrondse AdBlue tank, 2 afleverautomaten voor ‘On Board Units’ (tolkastje in vrachtwagen) aan de Steenbergseweg 97b Dintelooord

Tankstation Vlamings B.V.

(olo nr. 4985637)

Inzage

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken zijn met ingang van de publicatiedatum gedurende zes weken in te zien bij de gemeente Steenbergen.

Beroepsmogelijkheid

Tot het einde van de inzagetermijn kunnen belanghebbenden beroep aantekenen tegen deze beschikking.

Het beroepschrift moet in tweevoud ingediend worden bij de Rechtbank Zeeland-West Brabant, postbus 90006, 4800 PA Breda. De dag nadat de beroepstermijn is verstreken, treedt de beschikking in werking. Het indienen van een beroepschrift stelt de werking van de beschikking niet uit. Als u niet wil dat deze beschikking in werking treedt na afloop van de beroepstermijn, kan tijdens die termijn om een voorlopige voorziening worden verzocht. Dit verzoek kan worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. De beschikking treedt in dat geval niet in werking voordat over dit verzoek is beslist.