gemeente Steenbergen | Besluit gemeenteraad aanwijzen verstrekken stimuleringsleningen op grond van de Verordening Stimuleringsregeling kleine VvE als een economische activiteit in het algemeen belang op grond van artikel 25 lid h van de Mededingingswet

Officiele publicatie

Bekendmaking gemeente Steenbergen: Aanwijzing stimuleringslening voor kleine VvE's gemeente Steenbergen als economische activiteit in het algemeen belang

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen

maken bekend

Dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 20 april 2023 op grond van artikel 25h, vijfde en zesde lid van de Mededingingswet het volgende besluit heeft genomen:

Besluit

Te bepalen dat het verstrekken van stimuleringsleningen op grond van de verordening Stimuleringsregeling kleine VvE gemeente Steenbergen is aan te merken als een economische activiteit in het algemeen belang op grond van artikel 25h, vijfde lid, van de Mededingingswet.

Motivering besluit;

In het algemeen belang zijn die economische activiteiten die:

 • -
  rechtstreeks worden uitgevoerd op basis van beleid en regelgeving met de strekking het algemeen belang te dienen en/of
 • -
  op een dergelijke wijze worden uitgevoerd dat daarmee het algemeen belang het best wordt gediend.

De gemeenteraad van de gemeente Steenbergen heeft op 19 april 2018 besloten een aantal activiteiten waaronder de stimuleringsleningen op basis van de verordening Stimuleringsregeling "Kwaliteitsimpuls bestaande particuliere woningvoorraad gemeente Steenbergen aan te merken als activiteit van algemeen belang.

Als een overheid of overheidsbedrijf (in dit geval het SVn) economische activiteiten uitvoert moet zij zich hierbij houden aan de volgende gedragsregels uit de Wet Markt en Overheid.

 • 1)
  De integrale kostprijs doorberekening. Overheden moeten tenminste alle integrale kosten van een economische activiteit doorberekenen in de kostprijs. Motivering; Dit is gewaarborgd door de opbrengsten op basis van het vastgestelde rentepercentage die kostendekkend zijn.
 • 2)
  Bevoordeling overheidsbedrijven. Overheidsbedrijven mogen door de overheid niet worden bevoordeeld boven concurrerende particuliere bedrijven. Motivering; De gemeente Steenbergen biedt een financieringsproduct aan voor kleine VvE's. Kleine VvE's kunnen natuurlijk ook leningen aanvragen op de particuliere markt. In de praktijk blijkt dat de kleine VvE's achterblijven waar het betreft het doen van duurzaamheidsinvesteringen, zoals isolatie en de aanleg van zonnepanelen. Omdat de markt het onvoldoende oppakt en het algemeen belang er mee gediend is om de duurzaamheidsinvesteringen in appartementencomplexen voor kleine VvE's te realiseren is het logisch om vergelijkbaar met de standaard stimuleringsregeling deze activiteit aan te wijzen als economische activiteit in het algemeen belang op basis van artikel 25h, vijfde lid van de Mededingingswet. Nota bene de stimuleringsregeling kleine WE staat net als dereguliere stimuleringslening ook open voor het treffen van levensloopbestendig maken vanwoningen (ook dit is een algemeen belang op grond van de vastgestelde woonvisie 2015)en het veiliger maken van de woning op grond van gemeentelijk integrale veiligheidsbeleid.
  Vanuit praktische overwegingen kunnen onderhoudsinvesteringen ook wordenmeegenomen. Het is per definitie in tegenstelling tot de reguliere stimuleringsleningverplicht om één duurzaamheidsmaatregel te treffen.
 • 3)
  Gegevensgebruik. Gegevens die in het kader van de publieke taak zijn verkregen mogen niet voor een andere activiteit worden gebruikt als die gegevens niet ook aan derden beschikbaar kunnen worden gesteld. Motivering; Dit is gewaarborgd. De gegevens worden enkel gebruikt voor het verstrekken van de leningen.
 • 4)
  Functiescheiding: Als de overheid voor een bepaalde economische activiteit een bestuurlijke rol heeft, maar die activiteit ook zelf uitvoert, dan mogen dezelfde personen niet betrokken zijn bij de bestuurlijke en economische activiteit. Motivering: Ook dit is gewaarborgd. Het SVn (Het Stimuleringsfonds volkshuisvesting Nederlandse gemeenten) verstrekt uiteindelijk de leningen namens de gemeente.

Conclusie

Op 3 van de vier punten voldoet de Stimuleringsregeling kleine VvE aan de wet markt en overheid. Op het tweede punt niet, maar vanwege het feit dat de verduurzaming van de kleine appartementencomplexen achterblijft en het vanuit het algemene belang, de door de raad vastgestelde doeleinden in de Visie energie en Ruimte waar het betreft de energiebesparingsdoelstellingen en de realisering van zon op dak, wenselijk is om deze achterstand in te halen wordt hiervan afgeweken en heeft de gemeenteraad besloten de verstrekking van Stimuleringsleningen kleine VvE aan te wijzen als economische activiteit in het algemeen belang.

Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2023

Bezwaarmogelijkheid

Vanaf deze dag kunnen belanghebbenden binnen zes weken bezwaar maken. Het bezwaarschift moet worden ondertekend en ten minste naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de reden waarom u het niet eens bent met het besluit bevatten. Het bezwaarschift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen, Postbus 6, 4650 AA te Steenbergen

Steenbergen, 25 april 2023

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen, Drs. M. Meulblok
Beleidsmedewerker ruimtelijke ordening