gemeente Steenbergen | Besluit onttrekking weggedeelten aan de openbaarheid van de Van Heemkerckstraat in Dinteloord gemeente Steenbergen

Officiele publicatie

Bekendmaking voornemen om een weg aan de openbaarheid te onttrekken op grond van artikel 9 van de Wegenwet

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen

maken bekend

 • Dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 28 september 2023 heeft besloten een gedeelte, van de Van Heemskerckstraat te Dinteloord, waaronder begrepen een nu aanwezig vrachtwagenparkeerterrein aan de openbaarheid te onttrekken. Tevens is ter vervanging van het aan de openbaarheid onttrokken weggedeelte door de raad besloten een nieuw nog aan te leggen weggedeelte van de Van Heemskerckstraat een openbare bestemming te geven door het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan. Het besluit is genomen tegelijkertijd met de vaststelling van een nieuw bestemmingsplan om de realisatie van nieuwbouw woningen mogelijk te maken aan o.a. de Van Heemskerckstraat.
 • het raadsbesluit met bijbehorende tekeningen ligt ter inzage vanaf 9 oktober 2023 gedurende een periode van 6 weken en is raadpleegbaar:
  • a.
   op het gemeentehuis, Buiten de Veste 1 in Steenbergen, gedurende de reguliere openingstijden op maandag tot en met donderdag van 9:00 uur tot 17:00 uur en vrijdag van 9.00 uur tot 12:00 uur.
  • b.
   in het Gemeenteblad Steenbergen www.officielebekendmakingen.nl
 • Tegen dit besluit kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na ter inzage legging van het besluit beroep aantekenen bij de Rechtbank zeeland-West-Brabant, team bestuursrecht , sector Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA, Breda . Beroep kan worden aangetekend door:
  • belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;
  • belanghebbenden die bezwaren hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;
  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

Het beroepschrift dient te zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en de dagtekening. Daarnaast vermeldt u het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Voor meer informatie, inclusief de wijze waarop digitaal beroep kan worden ingesteld, zie www.rechtspraak.nl. Aan het instellen van beroep zijn kosten (griffierechten) verbonden, waarover de griffier van de rechtbank u nader informeert.

Het indienen van het beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Heeft u er een spoedeisend belang bij dat het besluit niet in werking treedt, dan verzoekt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, om een voorlopige voorziening te treffen (Postbus 90006, 4800 PA, Breda). Ook aan dit verzoek zijn kosten (griffierechten) verbonden.

Steenbergen,

4 oktober 2023 Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen, Drs. M. Meulblok
Beleidsmedewerker ruimtelijke ordening