Officiele publicatie

Besluit vaststellen grenzen bebouwde kom voor Welberg, Nieuw-Vossemeer en Dinteloord Gemeente Steenbergen

De raad van de gemeente Steenbergen;

In behandeling genomen het voorstel van van burgemeester en wethouders d.d. 25 november 2014

Gelet op:

artikel 147 Gemeentewet

artikel 1, lid 5 van de Boswet, artikel 20 a Van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 1.3 van de Bouwverordening

besluit:

  • 1.
    in te trekken de eerder genomen besluiten tot vaststelling van de grenzen van de bebouwde kom voor de kernen Dinteloord, Welberg en Nieuw-Vossemeer;
  • 2.
    vast te stellen de grenzen van de bebouwde kom voor de kernen Dinteloord, Welberg en Nieuw-Vossemeer zoals aangegeven op de dit besluit gehechte situatietekeningen d.d. 12-11-2014.;
  • 3.
    te bepalen dat het besluit onder 2 in werking treedt op de dag na publicatie van dit besluit.

Steenbergen, 26-2-2015

De raad voornoemd,

de plaatsvervangend griffier de voorzitter

I.L.J.C. Konings MA J.A.M. Vos