gemeente Steenbergen | Bestemingsplan bedrijventerrein Reinierpolder en provinciale aanwijzing

Officiele publicatie

Bestemingsplan bedrijventerrein Reinierpolder en provinciale aanwijzing

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen;

m a k e n b e k e n d:

 • I.
  dat de gemeenteraad het bestemmingsplan “Bedrijventerrein Reinierpolder” op 25 juni 2015 (NL.IMRO.0851.sbgBPreinpolder-v001) naar aanleiding van ingediende zienswijzen en een voorstel tot een ambtshalve aanpassing gewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan voorziet in een actualisering van de regelgeving van de bestaande bedrijventerreinen Reinierpolder I en II en voorziet tevens in een uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein Reinierpolder I. Daarnaast wordt in het plan ruimte gereserveerd ten behoeve van de realisering van een ecologische verbindingszone.
 • II.
  dat de provincie Noord-Brabant (Gedeputeerde Staten) naar aanleiding van de inhoud van het bestemmingsplan heeft besloten om een reactieve aanwijzing te geven. Deze aanwijzing heeft betrekking op de in artikel 4, lid 4.5.3. opgenomen regel waarin de bevoegdheid is opgenomen om middels een omgevingsvergunning af te wijken van lid 4.1. ten behoeve van de uitoefening van een zelfstandige kantoorvestiging. Dit onderdeel maakt nu geen deel meer uit van het bestemmingsplan.
 • III.
  dat het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan en de reactieve aanwijzing van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant met ingang van 20 augustus tot en met 30 september 2015 voor iedereen ter inzage ligt op de afdeling Publiekszaken (Buiten de Veste 1). Het bestemmingsplan is ook langs de elektronische weg raadpleegbaar op de gemeentelijke website www.gemeente-steenbergen.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is NL.IMRO.0851.sbgBPreinpolder-v001. Als u na het inzien van het vastgestelde bestemmingsplan nog vragen heeft dan kunt u contact opnemen met de heer drs. M. Meulblok van de afdeling beleid, tel. 14 0167.
 • IV.
  dat gedurende de termijn van ter inzage legging beroep kan worden ingesteld tegen het besluit tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan en rechtstreeks tegen het reactieve aanwijzingsbesluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant bij de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:
  • a.
   belanghebbenden die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;
  • b.
   belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat niet conform artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht een zienswijze naar voren is gebracht;
  • c.
   iedere belanghebbende tegen de wijzigingen die de gemeenteraad heeft aangebracht bij de vaststelling van het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan;
  • d.
   belanghebbenden tegen het aanwijzingsbesluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant.

Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist.

 • V.
  dat het besluit van de gemeenteraad van de gemeente Steenbergen in werking treedt , met uitsluiting van het onderdeel waarop de reactieve aanwijzing betrekking heeft, met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn, tenzij een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

19 augustus 2015

Burgemeester en wethouders van Steenbergen

Namens dezen,

Drs. M. Meulblok

Beleidsmedewerker ruimtelijke ontwikkeling