gemeente Steenbergen | Bestemmingsplan Bastion 2

Officiele publicatie

Bestemmingsplan Bastion 2

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen;

m a k e n b e k e n d:

 • I.
  dat de gemeenteraad het bestemmingsplan “Bastion 2” op 25 september 2014 ongewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan voorziet in de bouw van rijwoningen aan de oostelijke zijde van de straat het Bastion in het woongebied Buiten de Veste in Steenbergen. Het voorheen geldende bestemmingsplan liet alleen de bouw van twee- onder één kapwoningen en vrijstaande woningen toe.
 • II.
  dat het vastgestelde bestemmingsplan met ingang van 9 oktober tot en met 19 november 2014 voor iedereen ter inzage ligt op de afdeling Publiekszaken (Buiten de Veste 1). Het bestemmingsplan is ook langs de elektronische weg raadpleegbaar op de gemeentelijke website www.gemeente-steenbergen.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is NL.IMRO.0851.sbgBPbastion2-v001
 • III.
  dat gedurende de termijn van ter inzage legging beroep kan worden ingesteld tegen het besluit tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan bij de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:
 • a.
  belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat niet conform artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht een zienswijze naar voren is gebracht;

1 Oktober 2014

Burgemeester en wethouders van Steenbergen

Namens dezen,

Drs. M. Meulblok

Beleidsmedewerker ruimtelijke ordening