gemeente Steenbergen | Bestemmingsplan bedrijventerrein Reinierpolder

Officiele publicatie

Bestemmingsplan bedrijventerrein Reinierpolder

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen;

m a k e n b e k e n d:

 • I.
  dat het ontwerp van het bestemmingsplan bedrijventerrein Reinierpolder (NL.IMRO.0851.sbgBPreinpolder-o001) ter inzage ligt. Het bestemmingsplan voorziet in een actualisering van de regelgeving van de bestaande bedrijventerreinen Reinierpolder I en II en voorziet tevens in een uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein Reinierpolder I. Daarnaast wordt in het plan ruimte gereserveerd ten behoeve van de realisering van een ecologische verbindingszone.
 • II.
  dat het ontwerp van het bestemmingsplan met ingang van 19 maart 2015 gedurende zes weken ter inzage ligt;
 • a.
  Op het gemeentehuis, Buiten de Veste 1 in Steenbergen
 • b.
  Het ontwerp bestemmingsplan is ook langs de elektronische weg raadpleegbaar op de gemeentelijke website www.gemeente-steenbergen.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is NL.IMRO.0851.sbgBPreinpolder-o001
 • III.
  dat een ieder binnen de termijn van ter inzage legging schriftelijke zienswijzen kan indienen bij de gemeenteraad, postbus 6, 4650 AA Steenbergen. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 140167 bij de heer M. Meulblok of bij diens afwezigheid bij de heer H. Mailoa

Steenbergen 12 maart 2014

Burgemeester en wethouders van Steenbergen

Namens dezen,

Drs. M. Meulblok

Beleidsmedewerker ruimtelijke ordening