gemeente Steenbergen | Bestemmingsplan Doktersdreefje 2, Steenbergen

Officiele publicatie

Bestemmingsplan Doktersdreefje 2, Steenbergen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen maken bekend dat de gemeenteraad op 19 december 2013 het bestemmingsplan Doktersdreefje 2 met gewijzigde toelichting heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan voorziet in de herontwikkeling van het perceel aan het Doktersdreefje 2 in Steenbergen. De bestaande monumentale boerderij en schuur krijgen een gemengde bestemming (wonen, kantoren, maatschappelijke voorzieningen, bed & breakfast, job-lodge). De schuur wordt gesloopt en herbouwd. Tevens voorziet het plan in een woonbestemming die de mogelijkheid biedt tot het bouwen van 4 woningen op het noordelijk gedeelte van het perceel.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt van 16 januari tot en met 26 februari 2014 voor iedereen ter inzage bij de afdeling Publiekszaken, Buiten de Veste 1, op www.gemeente-steenbergen.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is NL.IMRO.0851.sbgBPdoktersdr-v001

Gedurende de termijn van de ter inzage legging kan beroep worden ingesteld tegen het besluit tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan bij de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:

  • a.
    belanghebbenden die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;
  • b.
    belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat niet conform artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht een zienswijze naar voren is gebracht;
  • c.
    iedere belanghebbende tegen de wijziging die de gemeenteraad heeft aangebracht bij de vaststelling van het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.