Officiele publicatie

Bestemmingsplan Starterswoningen Bastion

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen;

m a k e n b e k e n d:

 • I.
  dat het ontwerp van het bestemmingsplan Bastion 2 (NL.IMRO.0851.sbgBP.0851.sbgBPbastion2-o001) ter inzage ligt. Het bestemmingsplan voorziet in de bouw van rijwoningen aan de oostelijke zijde van de straat het Bastion in het plan Buiten de Veste in Steenbergen.
 • II.
  dat het ontwerp van het bestemmingsplan met ingang van 16 juni 2014 gedurende zes weken ter inzage ligt;
 • a.
  Op het gemeentehuis, Buiten de Veste 1 in Steenbergen
 • b.
  Het ontwerp bestemmingsplan is ook langs de elektronische weg raadpleegbaar op de gemeentelijke website www.gemeente-steenbergen.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is NL.IMRO.0851.sbgBPbastion2-o001
 • III.
  dat een ieder binnen de termijn van ter inzage legging schriftelijke zienswijzen kan indienen bij de gemeenteraad, postbus 6, 4650 AA Steenbergen. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 140167 bij de heer M. Meulblok of bij diens afwezigheid bij de heer H. Mailoa

Steenbergen 10 juni 2014

Burgemeester en wethouders van Steenbergen

Namens dezen,

Drs. M. Meulblok

Beleidsmedewerker ruimtelijke ordening