Officiele publicatie

Vaststelling collecte- en wervingsrooster 2020 gemeente Steenbergen

Burgemeester en wethouders van Steenbergen:

In behandeling genomen het voorstel van d.d. 11 februari 2020 (BD2000039)

Overwegende dat het CBF een collecte en wervingsrooster voor het jaar 2020 heeft opgesteld;

Gelet op artikel 5:13 (inzameling geld en goederen of leden- en donateurwerving) van de Algemene plaatselijke verordening 2019;

Besluiten:

Vast te stellen het collecterooster 2020 (conform bijlage) en het wervingsrooster, zoals dit is te raadplegen op de website www.geefgerust.nl.

Steenbergen, 18 februari 2020

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen,
de secretaris, de burgemeester, M.J.P. de Jongh, RA R.P. van den Belt, MBA

Bijlage