Officiele publicatie

Bekendmaking concept Nota uiterlijk van bouwwerken gemeente Steenbergen

Burgemeester en wethouders van Steenbergen maken bekend dat met ingang van vrijdag 6 maart 2020 voor een periode van zes weken, dus tot en met donderdag 16 april 2020, voor een ieder ter inzage ligt:

De concept Nota uiterlijk van bouwwerken gemeente Steenbergen, met de daarbij behorende lijst waardevolle bouwwerken en de overzichtskaarten

Omschrijving

De nieuwe Nota uiterlijk van bouwwerken gemeente Steenbergen betreft een actualisatie van het Welstandbeleidsplan, dat in 2012 voor het laatst gewijzigd is vastgesteld. De actualisatie heeft betrekking op de volgende onderdelen:

 • -
  Welstandniveaus. De beschrijving en de overzichtskaarten zijn aangepast;
 • -
  Nieuwbouwplannen en herontwikkelingsprojecten. Hiervoor is een nieuwe paragraaf 1.4 opgenomen.
 • -
  Waardevolle bouwwerken/Erfgoed. Alle waardevolle bouwwerken zijn op een lijst gezet en als bijlage 1. aan de nota toegevoegd.
 • -
  Sneltoetscriteria. Deze criteria zijn concreet gemaakt, waardoor ze beter toepasbaar zijn en er minder bouwplannen aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) behoeven te worden.
 • -
  Communicatie. Er is een communicatieparagraaf 1.5 aan de nota toegevoegd, gericht op het verbeteren van het imago van welstand. De inzet van diverse communicatiemiddelen staan hierin beschreven.
 • -
  Hardheidsclausule. In paragraaf 5.1.1 is een hardheidsclausule opgenomen, waardoor het mogelijk is om van een welstandsadvies af te wijken als toepassing van dit advies tot een onvoorzien en onredelijk benadelend gevolg zou leiden voor de aanvrager.
 • -
  Reclame-uitingen. Reclame-uitingen zorgen vaak voor een aantasting van de beeldkwaliteit van de omgeving en daarom is het nodig om hiervoor kaders te stellen. De tekst die betrekking heeft op reclame-uitingen is eveneens geactualiseerd en onderverdeeld in centrumgebieden en bedrijventerreinen en overige gebieden.
 • -
  Omgevingswet. Er is rekening mee gehouden dat de Omgevingswet naar verwachting op 1 januari 2021 in werking treedt. De nota vormt de basis voor het omgevingsplan of concreter voor beleidsregels ten aanzien van het uiterlijk van bouwwerken zoals bedoeld in artikel 4.19 van de Omgevingswet.

    

Ter inzage legging

Binnen de genoemde termijn is de concept Nota uiterlijk van bouwwerken gemeente Steenbergen met bijlagen beschikbaar gesteld als bijlage bij deze bekendmaking.

Tevens kan de concept Nota uiterlijk van bouwwerken gemeente Steenbergen worden ingezien op het gemeentehuis van Steenbergen, Buiten de Veste 1 te Steenbergen, geopend maandag t/m donderdag van 09.00 tot 16.00 uur en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.

 

Indienen inspraakreacties

Binnen de gestelde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar zienswijze over de concept Nota uiterlijk van bouwwerken gemeente Steenbergen schriftelijk, digitaal dan wel mondeling naar voren brengen.

1. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan Burgemeester en wethouders van Steenbergen en kunnen worden ingezonden via postbus 6, 4650 AA Steenbergen, onder vermelding van: “Zienswijze concept Nota uiterlijk van bouwwerken gemeente Steenbergen”.

2. Digitale zienswijzen dienen te worden gericht aan Burgemeester en wethouders van Steenbergen en kunnen gemaild worden naar het volgende e-mailadres: c.franken@gemeente-steenbergen.nl, onder vermelding van: “Zienswijze concept Nota uiterlijk van bouwwerken gemeente Steenbergen”.

3. Mondelinge zienswijzen kunnen tijdens openingstijden op afspraak naar voren worden gebracht bij de heer Chris Franken, bereikbaar via 0167-543394.