Officiele publicatie

Concept-omgevingsvergunning

Activiteit brandveilig gebruik

Waterlinie 1 in Steenbergen

Burgemeester en wethouders van Steenbergen;

Gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Algemene Wet Bestuursrecht;

m a k e n b e k e n d :

dat zij met betrekking tot de aanvraag omgevingsvergunning

van : Lowys Porquinstichting

De heer F.C.M. van Oosterbosch

adres : Postbus 543

te : 4600 AM BERGEN OP ZOOM

voor : het brandveilig gebruiken van het pand

plaatselijk bekend : Waterlinie 1 in Steenbergen

voornemens zijn op positief te beschikken voor de activiteit brandveilig gebruik

De ontwerp- beschikking en eventuele andere terzake zijnde stukken liggen ter inzage met ingang van tot en met op het gemeentehuis, Buiten de Veste 1 in Steenbergen. Tevens zijn de stukken in te zien op de website www.gemeente-steenbergen.nl

Binnen de termijn van ter inzagelegging kan eenieder schriftelijk zijn zienswijze kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. Tevens is het mogelijk, voor eenieder, mondeling zijn zienswijze kenbaar te maken bij de afdeling Publiekszaken. Na afloop van de termijn voor het indienen van zienswijzen kan de aanvraag en eventuele andere betreffende stukken tot het einde van de termijn, waarbinnen beroep kan worden ingesteld tegen het besluit op de aanvraag, worden ingezien op de afdeling Publiekszaken. Daar kan ook een mondelinge toelichting op de stukken worden verkregen (0167) 543428.

Steenbergen,

Namens burgemeester en wethouders van Steenbergen,

Nancy Franken-Hendrikx

Medewerkster Publiekszaken/vergunningen