gemeente Steenbergen | Concept Handboek Vitale Vesting

Officiele publicatie

Bekendmaking ter inzagelegging concept Handboek Vitale Vesting gemeente Steenbergen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen

maken bekend:

  • Dat het concept Handboek Vitale Vesting gemeente Steenbergen ter inzage wordt gelegd. Dit handboek is de integrale beleidsnota die plannen en projecten in het plangebied stuurt op het gewenste einddoel; een toekomstbestendig centrum van de stad Steenbergen.
  • Dat het concept Handboek Vitale Vesting vanaf 14 december 2023 vier weken ter inzage ligt op het gemeentehuis, Buiten de Veste 1 in Steenbergen en u kunt het digitaal bekijken via het digitale publicatieblad op officielebekendmakingen.nl. Het document hangt onder ‘Bekijk documenten’ aan deze publicatie (zie linker kolom).
  • Dat iedereen binnen de termijn van ter inzage legging naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze/reactie kan geven over de het concept Handboek Vitale Vesting.
    Een schriftelijke zienswijze/reactie tegen het ontwerp kunt u indienen bij de gemeenteraad van Steenbergen, postbus 6, 4650 AA, Steenbergen.
    Een mondelinge zienswijze kenbaar maken kan op afspraak bij mw. J. de Vrijer of dhr. K. Kerstens van het team Wonen, Werken en Beleven, tel.nr. 140167.
    Voor het verkrijgen van nadere informatie kunt u ook contact opnemen met eerder genoemde personen.

Steenbergen, 13 december 2023

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen,
Mw. J. de Vrijer
Stedenbouwkundig adviseur