Officiele publicatie

Concept Omgevingsvergunning Activiteit brandveilig gebruik bouwwerk Boompjesdijk 11 in Dinteloord

Burgemeester en wethouders van Steenbergen;

Gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Algemene Wet Bestuursrecht;

m a k e n b e k e n d :

dat zij met betrekking tot de aanvraag omgevingsvergunning

van : VOF Van der Riet Rommens

adres : Boompjesdijk 11

te : 4671 PR Dinteloord

voor : Het brandveilig gebruiken van een gebouw ten behoeve van een zorgboerderij

plaatselijk bekend : Boompjesdijk 11 in Dinteloord

voornemens zijn om positief te beschikken voor de activiteit brandveilig gebruik bouwwerk.

De ontwerp- beschikking en eventuele andere terzake zijnde stukken liggen ter inzage met ingang van 20 juni 2014 tot en met 31 juli 2014 op het gemeentehuis, Buiten de Veste 1 in Steenbergen. Tevens zijn de stukken in te zien op de website www.gemeente-steenbergen.nl

Binnen de termijn van ter inzagelegging kan eenieder schriftelijk zijn zienswijze kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. Tevens is het mogelijk, voor eenieder, mondeling zijn zienswijze kenbaar te maken bij de afdeling Publiekszaken. Na afloop van de termijn voor het indienen van zienswijzen kan de aanvraag en eventuele andere betreffende stukken tot het einde van de termijn, waarbinnen beroep kan worden ingesteld tegen het besluit op de aanvraag, worden ingezien op de afdeling Publiekszaken. Daar kan ook een mondelinge toelichting op de stukken worden verkregen (0167) 543429.

Steenbergen, 16 juni 2014

Namens burgemeester en wethouders van Steenbergen,

Nancy Franken-Hendrikx

Medewerkster Publiekszaken/vergunningen