Officiele publicatie

Concept omgevingsvergunning en conceptverzoek EHS-herschikking, Steenbergen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen willen ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Algemene wet bestuursrecht op de aanvraag omgevingsvergunning van Akkermans Leisure en Golf, Heense Molenweg 23, De Heen voor het recreatief benutten van het perceel plaatselijk bekend Vlietdijk 2, Dinteloord

positief beschikken voor de activiteiten bouwen, handelen in strijd met regels Ruimtelijke Ordening en handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten.

De concept omgevingsvergunning ligt ter inzage voor de recreatieve invulling van sluiseiland Benedensas, gelijktijdig met het conceptverzoek aan Gedeputeerde Staten voor herschikking van de Ecologische Hoofdstructuur ex artikel 4.6 Verordening Ruimte.

De ontwerpbeschikking, het conceptverzoek en eventuele andere ter zake zijnde stukken liggen ter inzage van 20 februari 2013 tot en met 2 april 2013 in het gemeentehuis, Buiten de Veste 1, Steenbergen en op www.gemeente-steenbergen.nl, www.ruimtelijkeplannen.nl en in de Staatscourant.

Binnen de termijn van ter inzage legging kan iedereen schriftelijk zijn zienswijze kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. Tevens kan iedereen mondeling zijn zienswijze kenbaar maken aan mr. H.H.C. Mailoa van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, tel. 14 0167.

Na afloop van de termijn voor het indienen van zienswijzen kunnen de aanvraag en andere betreffende stukken tot het einde van de termijn, waarbinnen beroep kan worden ingesteld tegen het besluit op de aanvraag, worden ingezien bij de afdeling Publiekszaken. Daar kan ook een mondelinge toelichting op de stukken worden verkregen, tel. 0167-54 34 28.