Officiele publicatie

Concept Omgevingsvergunning Rozemarijnstraat 1 Steenbergen ZK14000623

Activiteit Bouwen

Activiteit Brandveilig Gebruiken Bouwwerk

Rozemarijnstraat 1 in Steenbergen

Burgemeester en wethouders van Steenbergen;

Gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Algemene Wet Bestuursrecht;

m a k e n b e k e n d :

dat zij met betrekking tot de aanvraag omgevingsvergunning

van : Stichting Tantelouise-Vevensis

adres : Boerenverdriet 18

te : 4613 AK Bergen op Zoom

voor : een nieuwe indeling gebruiksfunctie van zorgcentrum naar gezondheidsfunctie in combinatie met bijeenkomstfunctie

plaatselijk bekend : Rozemarijnstraat 1 in Steenbergen

voornemens zijn om positief te beschikken voor de activiteiten bouwen en milieu (verandering)

De ontwerp- beschikking en eventuele andere terzake zijnde stukken liggen ter inzage met ingang van 2 oktober 2014 tot en met 12 november 2014 op het gemeentehuis, Buiten de Veste 1 in Steenbergen. Tevens zijn de stukken in te zien op de website www.gemeente-steenbergen.nl

Binnen de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. Tevens is het mogelijk, voor belanghebbenden, mondeling hun zienswijze kenbaar te maken bij de afdeling Publiekszaken.

Na afloop van de termijn voor het indienen van zienswijzen kan de aanvraag en eventuele andere betreffende stukken tot het einde van de termijn, waarbinnen beroep kan worden ingesteld tegen het besluit op de aanvraag, worden ingezien op de afdeling Publiekszaken. Daar kan ook een mondelinge toelichting op de stukken worden verkregen (0167) 543424.

Steenbergen, 26 september 2014

Namens burgemeester en wethouders van Steenbergen,

B. van Strien

Medewerker Publiekszaken/vergunningen