gemeente Steenbergen | Definitieve omgevingsvergunning Rozemarijnstraat 1 te Steenbergen

Officiele publicatie

Definitieve omgevingsvergunning Rozemarijnstraat 1 te Steenbergen

Op 11 mei 2016 hebben wij een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ en ‘brandveilig gebruik’ verleend voor het tijdelijk intern verbouwen van zorgcentrum ‘Onze Stede’ in verband met het tijdelijk realiseren van polikliniek Bravis aan de Rozemarijnstraat 1, 4651 EL te Steenbergen. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK16000687.

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken ligt ter inzage op het gemeentehuis en is digitaal te raadplegen op de website www.gemeente-steenbergen.nl.

Indienen beroepschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken vanaf de dag na de bekendmaking van het besluit een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. In het beroepschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het beroepschrift is gericht en moet een motivatie van het beroep worden opgenomen. Ook moet het beroepschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Meer informatie over het indienen van een beroepschrift vindt u op www.rechtspraak.nl.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum bekendmaking 11 mei 2016 

Einde bezwaartermijn 23 juni 2016