gemeente Steenbergen | Definitieve omgevingsvergunning Watertorenweg 1 te Steenbergen

Officiele publicatie

Definitieve omgevingsvergunning Watertorenweg 1 te Steenbergen

Op 25 november 2015 hebben wij een omgevingsvergunning activiteit brandveilig gebruik verleend voor het brandveilig gebruiken van het kinderdagverblijf aan de Watertorenweg 1, 4651 AB te Steenbergen. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK15000168.

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken ligt ter inzage op het gemeentehuis en is digitaal te raadplegen op de website overheid.nl.

Indienden beroepschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken vanaf de dag na de bekendmaking van het besluit een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. In het beroepschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het beroepschrift  is gericht en moet een motivatie van het beroep worden opgenomen. Ook moet het beroepschrift worden voorzien van een datum en handtekening.  Meer informatie over het indienen van een beroepschrift vindt u op www.rechtspraak.nl.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum bekendmaking 25 november 2015 

Einde beroepstermijn 6 januari 2016