gemeente Steenbergen | Delegatiebesluit bevoegdheden van de gemeenteraad aan de werkgeverscommissie

Officiele publicatie

Delegatiebesluit bevoegdheden van de gemeenteraad aan de werkgeverscommissie

De raad van de gemeente Steenbergen;

In behandeling genomen het voorstel van het presidium d.d. 13 november 2014

Gelet op artikel 83, eerste lid, artikel 87, de artikelen 107 tot en met 107e, artikel 156 van de Gemeentewet en afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op het raadsbesluit d.d. 28 februari 2013 tot het instellen van een werkgeverscommissie;

b e s l u i t :

vast te stellen het navolgende delegatiebesluit bevoegdheden van de gemeenteraad aan de werkgeverscommissie:

Artikel 1

Het “delegatiebesluit uitvoering gemeentelijke rechtspositieregelingen ten behoeve van de griffie” d.d. 20 december 2007, inhoudende dat een deel van zijn werkgeversbevoegdheden ten aanzien van de griffier en de medewerkers van de griffie wordt gedelegeerd aan het college, wordt ingetrokken.

Artikel 2

Aan de door de gemeenteraad ingestelde werkgeverscommissie worden de bevoegdheden gedelegeerd die rechtstreeks voortvloeien uit de Ambtenarenwet, de op deze wet gebaseerde en door de raad vastgestelde rechtspositionele voorschriften en de artikelen 107 tot en met 107e Gemeentewet, met uitzondering van de bevoegdheden als bedoeld in artikel 107 (benoemen, schorsen als disciplinaire maatregel en ontslaan van de griffier), 107a, tweede lid (instructie van de griffier), 107d, eerste lid (vervanging van de griffier) en 107e, eerste lid (vaststelling en wijziging van de organisatie van de griffie) van de Gemeentewet behoudens het vaststellen en wijzigen van de arbeidsvoorwaardenregeling.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als “Delegatiebesluit werkgeverschap raad gemeente Steenbergen 2014”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 27 november 2014.

de griffier, de voorzitter,

drs. E.P.M. van der Meer. J.A.M. Vos.