Officiele publicatie

Delegatiebesluit Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 2016

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant maakt bekend dat het Algemeen Bestuur in zijn vergadering van 5 november 2015 het 'Delegatiebesluit Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 2016' heeft vastgesteld. Middels dit delegatiebesluit heeft het Algemeen Bestuur een deel van zijn bevoegdheden gedelegeerd aan het Dagelijks Bestuur. De tekst van het delegatiebesluit treft u aan als digitale bijlage behorend bij deze bekendmaking en ligt tevens tot zes weken na de datum van inwerkingtreding ter inzage bij het secretariaat van de veiligheidsregio, Doornboslaan 225 te Breda, tijdens kantooruren bereikbaar op 076-5282852. Een ieder kan op verzoek een afschrift van het besluit ontvangen. Het besluit treedt op 1 januari 2016 in werking.

Breda, 8 december 2015

Namens het Dagelijks Bestuur van de Veilgheidsregio Midden- en West-Brabant, de algemeen directeur, N. van Mourik