Officiele publicatie

Doornedijkje (aanpassing grens stedelijk gebied)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen;

M a k e n b e k e n d

  • 1.
    dat zij voornemens zijn om, op basis van artikel 3.1. lid 4 van de Verordening Ruimte, Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant te verzoeken de begrenzing van het stedelijk gebied te wijzigen Het betreft een beperkte afronding van een stedelijke ontwikkeling, die een verbetering van de stedenbouwkundige kwaliteit tot gevolg heeft. Het verzoek tot wijziging van de begrenzing heeft betrekking op de ontwikkeling van 4 woningen op het perceel aan het Doornedijkje 26 (kadastraal bekend als Steenbergen sectie Y, nummers 157 en 792).
  • 2.
    dat het verzoek met bijbehorende stukken met ingang van vrijdag 14 februari 2014 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt op de afdeling Publiekszaken (Buiten de Veste 1). Het verzoek is ook langs elektronische weg raadpleegbaar op de gemeentelijke website www.gemeente-steenbergen.nl
  • 3.
    dat een ieder gedurende de termijn van ter inzage legging een schriftelijke zienswijze kan indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA, Steenbergen. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via tel.nr. 140167 bij de heer M. Meulblok.

13 februari 2014,

Burgemeester en wethouders van Steenbergen,

Namens dezen,

Drs. M. Meulblok

Beleidsmedewerker ruimtelijke ordening