gemeente Steenbergen | Dortmundstraat 18, 4681 AV te Nieuw-Vossemeer (ontwerpbesluit omgevingsvergunning ZK14000857)

Officiele publicatie

Dortmundstraat 18, 4681 AV te Nieuw-Vossemeer (ontwerpbesluit omgevingsvergunning ZK14000857)

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bekend dat zij het voornemen hebben om op grond van artikel 2.1, 2.10 en 2.13 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ en ‘brandveilig gebruik’ te verlenen voor het brandveilig gebruiken van het bouwwerk “Zorgcentrum Vossemeren” aan de Dortmundstraat 18, 4681 AV te Nieuw-Vossemeer

Datum beschikking 8 mei 2015

Datum publicatie 12 mei 2015

Einde bezwaartermijn 23 juni 2015

Terinzagelegging ontwerpbeschikking

De ontwerpbeschikking met de bijbehorende stukken ligt met ingang van 13 mei 2015 , gedurende een periode van zes weken ter inzage op het gemeentehuis en is digitaal te raadplegen op de website www.gemeente-steenbergen.nl.

Indienen zienswijze

Tegen de ontwerpbeschikking kan binnen zes weken vanaf de datum van de ter inzage legging, door een ieder, schriftelijk of mondeling gemotiveerd zienswijze worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen, postbus 6, 4650 AA Steenbergen. Om uw mondelinge zienswijze in te dienen kunt u een afspraak maken met één van onze medewerkers van de afdeling Publiekszaken (0167)543424.