Officiele publicatie

Elektrische laadpunten Wilhelminastraat – Emmastraat

Burgemeester en wethouders van Steenbergen;

Overwegende, dat steeds meer mensen in het bezit zijn van een elektrische auto. Deze auto’s rijden gedeeltelijk of geheel op elektriciteit en dienen tijdig opgeladen te worden;

overwegende, dat provincie Noord-Brabant een pilot draait om het gebruik van elektrische auto’s te stimuleren;

dat als gevolg hiervan, een openbare laadpaal beschikbaar wordt gesteld op de hoek van de Wilhelminastraat/ Emmastraat;

dat de aanvrager door provincie Noord-Brabant is getoetst en aan alle gestelde eisen voldoet;

In artikel 21 Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (verder BABW) is bepaald dat de motivering van het verkeersbesluit in ieder geval vermeldt welke doelstelling of doelstellingen met het verkeersbesluit worden beoogd. Daarbij wordt aangegeven welke van de in artikel 2, eerste en tweede lid, WVW genoemde belangen ten grondslag liggen aan het verkeersbesluit;

dat artikel 2 Wegenverkeerswet 1994 luidt als volgt:

 • 1.
  De krachtens deze wet vastgestelde regels kunnen strekken tot:
  a. het verzekeren van de veiligheid op de weg
  b. het beschermen van weggebruikers en passagiers
  c. het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan
  d. het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer
 • 2.
  de krachtens deze wet vastgestelde regels kunnen voorts strekken tot
  a. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet Milieubeheer
  b. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden
 • dat met het inrichten van deze vakken o.a. wordt beoogd een bijdrage te leveren aan het milieu. Elektrisch vervoer verbeterd de luchtkwaliteit, is stil en duurzaam.

  besluiten:

  • 1.
   2 Parkeervakken, gelegen op de hoek Wilhelminastraat/ Emmastraat, aanduiden als oplaadpunt voor elektrische auto’s middels het plaatsen van bord E08o, volgens bijgaande tekening;
  • 2.
   Te bepalen, dat genoemde verkeersmaatregel per direct in werking treedt.

  Steenbergen, 8 januari 2015

  Hoogachtend,

  burgemeester en wethouders van Steenbergen,

  De locosecretaris, De burgemeester

  R.A.J.M. Bogers J.A.M. Vos

  Bezwaar

  Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. U richt uw bezwaarschrift aan het bestuursorgaan (college burgemeester en wethouders of  burgemeester) dat het besluit heeft genomen. De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na de bekendmaking van dit besluit. Het bezwaarschrift dient te zijn voorzien van uw naam,  adres,  handtekening en de dagtekening. Daarnaast vermeldt u het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Voor meer informatie zie www.gemeente-steenbergen.nl.

  Het indienen van het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Heeft u er een spoedeisend belang bij dat het besluit niet in werking treedt, dan verzoekt u de voorzieningenrechter van de  Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, om een voorlopige voorziening te treffen(Postbus 90006, 4800 PA, Breda). Aan het verzoek zijn kosten (griffierechten) verbonden.