gemeente Steenbergen | Gedeeltelijk intrekken omgevingsvergunning Steenbergseweg 92 en 98 in Dinteloord

Officiele publicatie

Gedeeltelijk intrekken omgevingsvergunning Steenbergseweg 92 en 98 in Dinteloord

Burgemeester en wethouders van Steenbergen;

Gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Algemene Wet Bestuursrecht;

m a k e n b e k e n d :

dat zij op 28 mei 2014 besloten hebben de op 25 juli 2000 verleende omgevingsvergunning

van : Autobedrijf Bogers

adres : Steenbergseweg 92 en 98

te : 4671 BJ Dinteloord

plaatselijk bekend : Steenbergseweg 92 en 98 in Dinteloord

gedeeltelijk in te trekken. Het verzoek heeft betrekking op het intrekken van de omgevingsvergunning voor de autoshowroom (pand aan nummer 92) van de inrichting, in verband met de verkoop daarvan;

De aanvraag, de beschikking en eventuele andere terzake zijnde stukken liggen ter inzage met ingang van 2 juni 2014 tot en met 14 juli 2014 op het gemeentehuis, Buiten de Veste 1 in Steenbergen. Tevens zijn de stukken in te zien op de website www.gemeente-steenbergen.nl

Wij maken u erop attent, dat de beschikking ten opzichte van de ontwerp-beschikking inhoudelijk niet is gewijzigd. De beschikking treedt in werking na afloop van de termijn voor het indienen van een beroepschrift. Tegen de beschikking kan binnen zes weken na de dag van terinzagelegging beroep worden aangetekend door belanghebbenden bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, kunnen belanghebbenden een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Wanneer een voorlopige voorziening is gevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat de voorlopige voorziening is afgewezen of, indien deze is toegekend, is vervallen.

Steenbergen,

Namens burgemeester en wethouders van Steenbergen,

A.C.W.J. Franken-Hendrikx

Medewerkster Publiekszaken/vergunningen