gemeente Steenbergen | gemeente Steenbergen - Aanleg algemene gehandicaptenparkeerplaats - Wipstraat 2C te Steenbergen

Officiele publicatie

Realisatie algemene gehandicaptenparkeerplaats Jeugdhonk Steenbergen

Burgemeester en wethouders van Steenbergen;

Overwegingen ten aanzien van het besluit

dat het onderstaande verkeersbesluit wordt genomen vanwege het verzekeren van de veiligheid op de weg en het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

Gelet op:

 • 1.
  Het bepaalde in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990);
 • 2.
  Het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);
 • 3.
  Het bepaalde in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW).
 • Overwegende:

  dat de Wipstraat gelegen is binnen de bebouwde kom van gemeente Steenbergen;

  dat deze weg in beheer is bij gemeente Steenbergen;

  dat de Wipstraat een weg is als bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994;

  dat gelet op dit artikel het college van burgemeester van wethouders van Steenbergen bevoegd is verkeersbesluiten te nemen voor de genoemde weg;

  dat het jeugdhonk is gelegen aan de Wipstraat, huisnummer 2c;

  dat de gemeente een aanvraag heeft ontvangen van een minder valide medewerker van het jeugdhonk om een algemene gehandicaptenparkeerplaats te realiseren;

  dat de gekozen locatie in overleg met de aanvrager is vastgesteld;

  dat om die reden besloten is om een algemene gehandicaptenparkeerplaats aan te brengen aan de Wipstraat ter hoogte van huisnummer 2C, nabij de ingang van het jeugdhonk;

  dat er voldoende parkeergelegenheid is in de nabije omgeving om de toename van de parkeerdruk, als gevolg van het aanbrengen van deze algemene gehandicaptenparkeerplaats, op te vangen;

  dat om deze algemene gehandicaptenparkeerplaats te realiseren het nodig is bord E06 te plaatsen zoals aangegeven op de bijgevoegde tekeningen;

  dat op basis van artikel 12 van het BABW een verkeersbesluit genomen moet worden voor het plaatsen van borden A t/m G van bijlage 1 RVV 1990 en verkeerstekens;

  dat ter zake ingevolge artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de korpschef van de politie Zeeland – West-Brabant, namens deze de beleidsadviseur verkeer;

  dat de politie een positief advies heeft afgegeven voor het nemen van dit besluit;

  besluiten:

  • 1.
   Het aanbrengen van een algemene gehandicaptenparkeerplaats, door middel van het plaatsen van bord E06 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 aan de Wipstraat op de locatie zoals aangegeven op bijgaande aangehechte situatietekening;
  • 2.
   Dit besluit treedt in werking 1 dag nadat het verkeersbesluit via de reguliere kanalen is gepubliceerd;

  Steenbergen,

  29 december 2023 Hoogachtend,
  burgemeester en wethouders van Steenbergen,
  Teamleider BRA,
  M. Albersen

  Mededelingen

  Bezwaar- of beroepsclausule

  Bezwaar

  Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. U richt uw bezwaarschrift aan het bestuursorgaan (college burgemeester en wethouders of burgemeester) dat het besluit heeft genomen. De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na de bekendmaking van dit besluit. Het bezwaarschrift dient te zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en de dagtekening. Daarnaast vermeldt u het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Voor meer informatie zie www.gemeente-steenbergen.nl. Het indienen van het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Heeft u er een spoedeisend belang bij dat het besluit niet in werking treedt, dan verzoekt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, om een voorlopige voorziening te treffen (Postbus 90006, 4800 PA, Breda). Aan het verzoek zijn kosten (griffierechten) verbonden.