gemeente Steenbergen | Gemeente Steenbergen - Aanleg gehandicaptenparkeerplaats - Binnenhof te Kruisland

Officiele publicatie

Rectificatie: Aanleg gehandicaptenparkeerplaats Binnenhof te Kruisland

Rectificatie bekendmaking vanwege een foutieve situatietekening.

Burgemeester en wethouders van Steenbergen

Overwegingen ten aanzien van het besluit

overwegende, dat een verzoek is binnengekomen van … wonende aan Binnenhof te Kruisland om een persoonlijke gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen in Binnenhof, ter hoogte van 11.

dat … voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een persoonlijke gehandicaptenparkeerplaats;

gelet op de artikelen 2, lid 1b en 18, lid 1d van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BAWB);

BESLUIT

  • 1.
    verkeersbord E6 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 te plaatsen in Binnenhof op de locatie zoals aangegeven op bijgaande aangehechte situatietekening;
  • 2.
    onder het verkeersbord een onderbord te bevestigen waarop het kenteken vermeld staat.
Steenbergen, 7 juli 2023
Burgemeester en wethouders van Steenbergen,
Namens deze,
Sander Bastiaanse
Medewerker verkeer en mobiliteit

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Indienen bezwaarschrift: Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na datum van bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Steenbergen, postbus 6, 4650 AA Steenbergen. Verzocht wordt op de linkerbovenhoek van de enveloppe te vermelden: “bezwaarschrift”.