Officiele publicatie

Gemeente Steenbergen - Aanleg persoonlijke gehandicaptenparkeerplaats Rozenplein te Steenbergen

Burgemeester en wethouders van Steenbergen

Overwegingen ten aanzien van het besluit

overwegende, dat een verzoek is binnengekomen van ….., wonende aan Rozenplein te Steenbergen om een persoonlijke invalidenparkeerplaats aan te leggen in Rozenplein, ter hoogte van 6.

dat ….. voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een persoonlijke invalidenparkeerplaats;

dat politiedistrict Markiezaten een politieadvies afgegeven heeft voor betreffende invalidenparkeerplaats op 31 oktober 2018;

gelet op de artikelen 2, lid 1b en 18, lid 1d van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BAWB);

BESLUIT EN

1. verkeersbord E6 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 te plaatsen in Rozenplein op de locatie zoals aangegeven op bijgaande aangehechte situatietekening;

2. onder het verkeersbord een onderbord te bevestigen waarop het kenteken: PX-681-N vermeld staat.

Steenbergen,

31 oktober 2018
Burgemeester en wethouders van Steenbergen,
Namens dezen, L.A.P. Ligtenberg

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Indienen bezwaarschrift: Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na datum van bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Steenbergen, postbus 6, 4650 AA Steenbergen. Verzocht wordt op de linkerbovenhoek van de enveloppe te vermelden: “bezwaarschrift”.