gemeente Steenbergen | Gemeente Steenbergen - Aanleg zoen- en zoefstrook en instellen schoolroute Petrus en Paulusschool – Westgroeneweg en Westerstraat Dinteloord

Officiele publicatie

Gemeente Steenbergen - Aanleg zoen- en zoefstrook en instellen schoolroute Petrus en Paulusschool – Westgroeneweg en Westerstraat Dinteloord

Afdeling Beheer

Burgemeester en wethouders van Steenbergen;

Overwegende :

dat de Westgroeneweg en de Westerstraat gelegen zijn binnen de bebouwde kom van Dinteloord;

dat deze wegen in beheer zijn bij gemeente Steenbergen;

dat de Westgroeneweg en Westerstraat wegen zijn als bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994;

dat gelet op dit artikel het college van burgemeester van wethouders van Steenbergen bevoegd is verkeersbesluiten te nemen voor de genoemde wegen;

dat aan de Westgroeneweg de Petrus en Paulusschool is gelegen;

dat op deze weg de doorstroming van het verkeer prioriteit krijgt boven de verblijfsfunctie;

dat er momenteel grote problemen zijn met de doorstroming van het verkeer met name tijdens de haal- en brengtijden van de school;

dat er vanwege de combinatie van geparkeerde voertuigen op een beperkte rijbaanbreedte onvoldoende ruimte is om de doorstroming van het verkeer te waarborgen;

dat het hierdoor regelmatig voorkomt dat verkeer onverwachte manoeuvres moet maken of gebruik maakt van de trottoirs voor het parkeren;

dat de Westgroeneweg hierdoor moeilijk of niet toegankelijk is voor hulpdiensten in geval van calamiteiten;

dat dit leidt tot ongewenste en verkeersonveilige situaties;

dat met name de verkeersveiligheid van de schoolgaande kinderen ernstig in het gedrang komt;

dat gelet op de klachten die de gemeente Steenbergen ontving van de school, uitvoerig overleg heeft plaatsgevonden met betrokken partijen;

dat de parkeerbehoefte op de Westgroeneweg om die reden minder belangrijk wordt geacht dan de verkeersveiligheid ter plaatse;

dat het om die reden wenselijk wordt geacht om een zoen- en zoefzone aan te leggen in de Westgroeneweg;

dat de school besloten heeft het poortje aan de Westerstraat te gaan gebruiken voor de groepen 5 t/m 8;

dat het daarom wenselijk is om in de Westerstraat ook een zoen- en zoefzone aan te leggen;

dat de voorkeur van de Petrus en Paulusschool ernaar uit gaat dat er een voorkeursroute voor het schoolverkeer ingesteld wordt;

dat deze route langs de Westgroeneweg via de Westzijstraat naar de Westerstraat moet lopen;

dat er besloten is tegemoet te komen aan het verzoek van school en de zoen- en zoefzones ingericht worden;

dat ook besloten is een voorkeursroute voor het schoolverkeer in te stellen;

dat de zoen- en zoefzones ingericht worden middels het instellen van een parkeerverbod;

dat gelet op artikel 12 van het BABW voor het aanbrengen van verkeersborden die een parkeerverbod aanduiden een verkeersbesluit is vereist;

dat gelet op artikel 2 van de WVW 1994 het aanbrengen van verkeersborden die een parkeerverbod aanduiden strekt tot het waarborgen van de veiligheid van de weg;

dat gelet op artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de verkeersadviseur van de politie, district Markiezaten;

dat de politie op 11 juli 2016, tijdens het reguliere verkeersoverleg, een positief advies heeft afgegeven voor het nemen van dit besluit;

dat het onderstaande verkeersbesluit wordt genomen vanwege het verzekeren van de veiligheid op de weg en het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

gelet op artikel 18, lid 1d van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 12 van het besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

BESLUITEN:

 • 1.
  Het aanpassen van het reeds geldende parkeerverbod in de Westgroeneweg, door het aanbrengen van een zoen- en zoef bord, conform bijgaande tekening;
 • 2.
  Het aanpassen van het onderbord in de Westgroeneweg naar: “maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 16:00 uur”;
 • 3.
  Instellen van een parkeerverbod in de Westerstraat door middel van plaatsing bord E01, conform bijlage 1 van het RVV 1990;
 • 4.
  Plaatsen van een zoen- en zoefbord in de Westerstraat, conform bijgaande tekening;
 • 5.
  Plaatsen van een onderbord in de Westerstraat met als tekst: “maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 16:00 uur;
 • 6.
  Het plaatsen van de borden volgens bijgevoegde tekening;
 • 7.
  Het instellen van een voorkeursroute voor het schoolverkeer;
 • 8.
  Dit besluit treedt in werking nadat het verkeersbesluit via de reguliere kanalen is gepubliceerd en onherroepelijk is verklaard.

Steenbergen, 6 september 2016

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Steenbergen,
de loco-secretaris, de burgemeester
R.A.J.M. Bogers, R.P. van Den Belt

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. U richt uw bezwaarschrift aan het bestuursorgaan (college burgemeester en wethouders of burgemeester) dat het besluit heeft genomen. De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na de bekendmaking van dit besluit. Het bezwaarschrift dient te zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en de dagtekening. Daarnaast vermeldt u het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Voor meer informatie zie www.gemeente-steenbergen.nl.

Het indienen van het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Heeft u er een spoedeisend belang bij dat het besluit niet in werking treedt, dan verzoekt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, om een voorlopige voorziening te treffen(Postbus 90006, 4800 PA, Breda). Aan het verzoek zijn kosten (griffierechten) verbonden