gemeente Steenbergen | Gemeente Steenbergen - afsluiting voor gemotoriseerd verkeer - in de Warwickstraat nabij de Fort Henricusweg

Officiele publicatie

Gemeente Steenbergen, afsluiting voor gemotoriseerd verkeer in de Warwickstraat nabij de Fort Henricusweg

Afdeling Beheer

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen;

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Overwegende, dat in Steenbergen op bedrijventerrein Reinierpark, onderdeel van Reinierpolder I, sprake is van een verkeerssituatie die niet is uitgevoerd volgens het bestemmingsplan en de toelichting daarbij uit 2015,

dat dit gaat over de aansluiting van de Warwickstraat met de Fort Henricusweg;

dat deze aansluiting volgens het bestemmingsplan en de toelichting daarbij alleen toegankelijk zou moeten zijn voor langzaam verkeer zoals fietsers en voetgangers als ook voor hulpdiensten;

dat hiervoor een afsluiting gerealiseerd moet worden zodat het voor gemotoriseerd verkeer niet langer mogelijk is om van de Warwickstraat naar de Fort Henricusweg te rijden en omgekeerd;

dat deze afsluiting tegemoet komt aan de wens van de ondernemers op Reinierpark en Reinierpolder I omdat zo ongewenste bezoekers minder makkelijk het bedrijven­terrein op en af kunnen rijden;

dat de gemeente deze afsluiting wil realiseren door op de Warwickstraat nabij het kruispunt met de Fort Henricusweg een fysieke verkeersmaatregel te plaatsen;

dat door deze fysieke maatregel de Warwickstraat en de Fort Henricusweg doodlopend worden voor gemotoriseerd verkeer;

dat deze fysieke maatregel wegneembaar is zodat hulpdiensten kunnen passeren;

dat het onderstaande verkeersbesluit wordt genomen vanwege het verzekeren van de veiligheid op de weg en het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

gezien het bijgevoegde advies van de politie als bedoeld in artikel 24 van het Besluit Administratieve bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) d.d. 16 april 2020, dat geen bezwaar bestaat tegen het plaatsen van een afsluiting;

gelet op de artikelen 15 en 18 lid 1d van de Wegenverkeerswet, artikel 21 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer (BAWB) en artikel 2, eerste lid onder a van de Wegenverkeerswet, waarin geregeld is, dat regels kunnen strekken tot het verzekeren van de veiligheid op de weg;

BESLUITEN:

  • 1.
    Een afsluiting te realiseren op de locatie zoals aangegeven op aangehechte situatietekening;
  • 2.
    Te bepalen, dat onder 1 genoemde verkeersmaatregelen in werking treden één dag na publicatie.

 

Steenbergen,

20 april 2020
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen,
Namens deze, Mvr. R. de Jonge
Teammanager Beheer, Ruimte en Accommodaties

Op nader uit te werken locaties worden ten behoeve van de afsluiting de volgende verkeersborden geplaatst. Voor deze borden is geen verkeersbesluit benodigd, wel voor de afsluiting zelf:

Mededelingen

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. U richt uw bezwaarschrift aan het bestuursorgaan (college burgemeester en wethouders of burgemeester) dat het besluit heeft genomen. De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na de bekendmaking van dit besluit. Het bezwaarschrift dient te zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en de dagtekening. Daarnaast vermeldt u het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Voor meer informatie zie www.gemeente-steenbergen.nl.

Het indienen van het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Heeft u er een spoedeisend belang bij dat het besluit niet in werking treedt, dan verzoekt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, om een voorlopige voorziening te treffen (Postbus 90006, 4800 PA, Breda). Aan het verzoek zijn kosten (griffierechten) verbonden.