gemeente Steenbergen | Gemeente Steenbergen - bekendmaking besluit tot vaststelling implementatie Landelijke Handhavingstrategie

Officiele publicatie

Gemeente Steenbergen - bekendmaking besluit tot vaststelling implementatie Landelijke Handhavingstrategie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen maken bekend dat zij in hun vergadering van 10 november 2015 als uitvoeringskader voor handhaving van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de in die wet genoemde wetten, hebben vastgesteld de Landelijke Handhavingstrategie (LHS). Ook is besloten de LHS per 1 januari 2016 te implementeren.

Voorts is besloten het besluit tot vaststelling van de Brabantse Handhavingstrategie “Zo handhaven wij in Brabant” (BHS) en de daarop betrekking hebbende handreiking met ingang van1 januari 2016 in te trekken.

Genoemd besluit ligt gedurende 6 weken ter inzage.

Waar gaat het over

Ondersteund door het Programma Uitvoering met Ambitie - PUmA – is gewerkt aan een landelijke handhavingstrategie. Tijdens het Bestuurlijk Omgevingsberaad van 4 juni 2014 is de eindversie van de Landelijke Handhavingstrategie (LHS, versie 1.7) door het Interprovinciaal Overleg ( IPO) en het Openbaar Ministerie (OM) aangeboden aan de Staatssecretaris van Milieu. Daarbij hebben alle betrokken partijen zich uitgesproken voor implementatie van de LHS per 1 januari 2016.

Het doel van de LHS is dat landsbreed door het bestuurlijk bevoegd gezag / de omgevingsdiensten, de landelijke inspecties, de politie en het OM uitvoering wordt gegeven aan de beginselplicht tot handhaven en passend wordt geïntervenieerd bij iedere bevinding, door in vergelijkbare situaties vergelijkbare keuzes te maken en interventies op vergelijkbare wijze te kiezen en toe te passen.

Terinzagelegging besluit van college van burgemeester en wethouders.

Het besluit tot vaststelling van de LHS ligt vanaf dinsdag 24 november 2015 tot en met maandag 11 januari 2016 in het stadhuis van Steenbergen, tijdens de openingstijden, voor een ieder ter inzage.