gemeente Steenbergen | gemeente Steenbergen - Eenrichtingsverkeer - Jacob van Grimmesteijnstraat

Officiele publicatie

Verkeersbesluit eenrichtingsverkeer Jacob van Grimmesteijnstraat Steenbergen

Eenrichtingsverkeer instellen in de Jacob van Grimmesteijnstraat te Steenbergen.

Burgemeesters en wethouders van gemeente Steenbergen,

Gelet op:

 • 1.
  Het bepaalde in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990);
 • 2.
  Het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);
 • 3.
  Het bepaalde in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW).
 • Overwegende:

  Dat de Jacob van Grimmesteijnstraat gelegen is binnen de bebouwde kom van Steenbergen;

  dat deze weg in beheer is bij gemeente Steenbergen;

  dat dit een weg is zoals bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994;

  dat gelet op dit artikel het college van burgemeester en wethouders van Steenbergen bevoegd is verkeersbesluiten te nemen voor de genoemde wegen;

  dat de Jacob van Grimmesteijnstraat op korte termijn onderhouden moeten worden;

  dat de rijbaan van de Jacob van Grimmesteijnstraat 4.40m breed is en daarmee niet voldoet aan de minimale breedte voor twee richting verkeer conform de ASVV;

  dat bewoners van de Jacob van Grimmesteijnstraat en Middenwal kenbaar hebben gemaakt een verkeersonveilige situatie te ervaren ter hoogte van de kruising Middenwal-Jacob van Grimmesteijnstraat te Steenbergen;

  dat door het instellen van eenrichtingsverkeer er minder verkeer vanuit de Jacob van Grimmesteijnstraat richting de kruising met de Middenwal gaat;

  dat het wegens de verkeersveiligheid en de rijbaanbreedte wenselijk wordt geacht om eenrichtingsverkeer in te stellen in de Jacob van Grimmesteijnstraat;

  dat er rekening gehouden is met de bestaande verkeerscirculatie in de directe omgeving en dat deze wijziging geen grote nadelige effecten heeft;

  dat op basis van artikel 12 van het BABW een verkeersbesluit genomen moet worden voor het plaatsen van borden A t/m G van bijlage 1 RVV 1990 en verkeerstekens;

  dat voor het instellen van eenrichtingsverkeer borden C02 en C03 geplaatst dienen te worden en dat deze borden op basis van artikel 12 alleen geplaatst mogen worden na het nemen van een verkeersbesluit;

  dat deze maatregel noodzakelijk is om de bovengenoemde straten conform de richtlijnen uit het ASVV in te richten en de verkeersveiligheid te waarborgen;

  dat gelet op artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de verkeersadviseur van de politie, district Markiezaten;

  dat de verkeersadviseur van de politie positief politieadvies heeft afgegeven voor dit besluit;

  dat het onderstaande verkeersbesluit wordt genomen vanwege het verzekeren van de veiligheid op en de bruikbaarheid van de weg en het beschermen van weggebruikers en passagiers;

  dat het onderstaande verkeersbesluit wordt genomen vanwege het verzekeren van de veiligheid op de weg en het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

  gelet op artikel 18, lid 1d van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 12 van het besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

  besluiten:

  • Het instellen van een eenrichtingsverkeer in de Jacob van Grimmesteijnstraat te Steenbergen zoals in de bijgevoegde tekening staat aangegeven door het aanbrengen van de borden C02 en C03 met een uitzondering voor fietsers, conform bijlage 1 van het RVV 1990;
  • Het plaatsen van de borden volgens bijgevoegde tekening;
  • Dit besluit treedt in werking 1 dag nadat het verkeersbesluit via de reguliere kanalen is gepubliceerd.

  Steenbergen,

  12 januari 2024
  Hoogachtend,
  burgemeester en wethouders van Steenbergen,
  Namens dezen,
  Coördinator BRA,
  J. Heijnen

  Mededelingen

  Bezwaar

  Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. U richt uw bezwaarschrift aan het bestuursorgaan (college burgemeester en wethouders of burgemeester) dat het besluit heeft genomen. De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na de bekendmaking van dit besluit. Het bezwaarschrift dient te zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en de dagtekening. Daarnaast vermeldt u het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Voor meer informatie zie www.gemeente-steenbergen.nl. Het indienen van het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Heeft u er een spoedeisend belang bij dat het besluit niet in werking treedt, dan verzoekt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, om een voorlopige voorziening te treffen (Postbus 90006, 4800 PA, Breda). Aan het verzoek zijn kosten (griffierechten) verbonden.