gemeente Steenbergen | Gemeente Steenbergen - eenrichtingsverkeer Grondzeiler - Nieuw-Vossemeer

Officiele publicatie

Verkeersbesluit eenrichtingsverkeer Grondzeiler Nieuw-Vossemeer

Eenrichtingsverkeer instellen in de Grondzeiler te Nieuw-Vossemeer tussen de Poldermolen en de Ambacht.

Burgemeesters en wethouders van gemeente Steenbergen,

Gelet op:

 • 1.
  Het bepaalde in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990);
 • 2.
  Het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);
 • 3.
  Het bepaalde in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW).
 • Overwegende:

  dat de Grondzeiler gelegen is binnen de bebouwde kom van Nieuw-Vossemeer;

  dat deze weg in beheer is bij gemeente Steenbergen;

  dat dit een weg is zoals bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994;

  dat gelet op dit artikel het college van burgemeester en wethouders van Steenbergen bevoegd is verkeersbesluiten te nemen voor de genoemde weg;

  dat de Grondzeiler tussen de Poldermolen en de Ambacht momenteel een doodlopende straat is;

  dat in verband met het inbreidingsplan Beltmolen en de ontsluiting van de nieuwe percelen aan de weg de weg doorgetrokken wordt en verbonden wordt met de Ambacht;

  dat de rijbaan van de Grondzeiler onvoldoende breed is om verkeer in twee richten mogelijk te maken, daarbij gelet op de richtlijnen vanuit de ASVV;

  dat het om die reden wenselijk wordt geacht om eenrichtingsverkeer in te stellen in de Grondzeiler;

  dat er rekening gehouden is met de bestaande verkeerscirculatie in de directe omgeving en dat deze wijziging geen grote nadelige effecten heeft;

  dat op basis van artikel 12 van het BABW een verkeersbesluit genomen moet worden voor het plaatsen van borden A t/m G van bijlage 1 RVV 1990 en verkeerstekens;

  dat voor het instellen van eenrichtingsverkeer borden C02 en C03 geplaatst dienen te worden en dat deze borden op basis van artikel 12 alleen geplaatst mogen worden na het nemen van een verkeersbesluit;

  dat deze maatregel noodzakelijk is om de bovengenoemde straten conform de richtlijnen uit het ASVV in te richten en de verkeersveiligheid te waarborgen;

  dat gelet op artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de verkeersadviseur van de politie, district Markiezaten;

  dat het onderstaande verkeersbesluit wordt genomen vanwege het verzekeren van de veiligheid op en de bruikbaarheid van de weg en het beschermen van weggebruikers en passagiers;

  dat het onderstaande verkeersbesluit wordt genomen vanwege het verzekeren van de veiligheid op de weg en het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

  gelet op artikel 18, lid 1d van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 12 van het besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

  besluiten:

  • Het instellen van een eenrichtingsverkeer in de Grondzeiler te Nieuw-Vossemeer zoals in de bijgevoegde tekening staat aangegeven door het aanbrengen van de borden C02 en C03, conform bijlage 1 van het RVV 1990;
  • Dit besluit treedt in werking 1 dag nadat het verkeersbesluit via de reguliere kanalen is gepubliceerd.

  Steenbergen,

  10 november 2023 Hoogachtend,
  burgemeester en wethouders van Steenbergen,
  Teamleider BRA,
  G. Beijers

  Mededelingen

  Bezwaar

  Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. U richt uw bezwaarschrift aan het bestuursorgaan (college burgemeester en wethouders of burgemeester) dat het besluit heeft genomen. De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na de bekendmaking van dit besluit. Het bezwaarschrift dient te zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en de dagtekening. Daarnaast vermeldt u het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Voor meer informatie zie www.gemeente-steenbergen.nl. Het indienen van het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Heeft u er een spoedeisend belang bij dat het besluit niet in werking treedt, dan verzoekt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, om een voorlopige voorziening te treffen (Postbus 90006, 4800 PA, Breda). Aan het verzoek zijn kosten (griffierechten) verbonden.