gemeente Steenbergen | Gemeente Steenbergen - gehandicaptenparkeerplaats - Westerstraat Dinteloord

Officiele publicatie

Gemeente Steenbergen gehandicaptenparkeerplaats Westerstraat Dinteloord

Burgemeester en wethouders van Steenbergen;

dat het onderstaande verkeersbesluit wordt genomen vanwege het verzekeren van de veiligheid op de weg en het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

Gelet op:

1. Het bepaalde in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

2. Het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

3. Het bepaalde in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW).

Overwegende:

dat de Westerstraat gelegen is binnen de bebouwde kom van gemeente Steenbergen; dat deze weg in beheer is bij gemeente Steenbergen;

dat de Westerstraat een weg is als bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994;

dat gelet op dit artikel het college van burgemeester van wethouders van Steenbergen bevoegd is verkeersbesluiten te nemen voor de genoemde weg;

dat basisschool Petrus en Paulus aan de Westerstraat is gelegen;

dat deze accommodatie vaak door mindervalide mensen wordt bezocht; dat de parkeerdruk op de Westerstraat hoog is gedurende de haal en brengtijden bij de school;

dat de Petrus en Paulus nadrukkelijk de wens heeft uitgesproken om een parkeervoorziening te treffen voor hun mindervalide bezoekers;

dat om die reden besloten is om een algemene gehandicaptenparkeerplaats aan te brengen op de Westerstraat ter hoogte van huisnummer 1B, nabij de ingang van de basisschool die gebruikt kan worden op schooldagen en tijdens de haal en brengtijden;

dat er voldoende parkeergelegenheid is in de nabije omgeving om de toename van de parkeerdruk, als gevolg van het aanbrengen van deze algemene gehandicaptenparkeerplaatsen, op te vangen;

Dat in artikel 15, lid 2 van de Wegenverkeerswet is opgenomen dat voor het plaatsen of verwijderen van (fysieke) maatregelen die leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieƫn weggebruikers die gebruik kunnen maken van een weg een verkeersbesluit is vereist; dat het onderstaande verkeersbesluit wordt genomen vanwege het verzekeren van de veiligheid op de weg; gelet op artikel 18, lid 1d van de Wegverkeerswet 1994;

BESLUIT

  • -
    Het aanbrengen van een algemene gehandicaptenparkeerplaats, door middel van het plaatsen van bord E06 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 aan de Westerstraat op de locatie zoals aangegeven op bijgaande aangehechte situatietekening;
  • -
    Dit besluit treedt in werking 1 dag nadat het verkeersbesluit via de reguliere kanalen is gepubliceerd;

Steenbergen

9 februari 2023 Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Steenbergen G. Beijers
Teamleider BRA

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. U richt uw bezwaarschrift aan het bestuursorgaan (college burgemeester en wethouders of burgemeester) dat het besluit heeft genomen. De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na de bekendmaking van dit besluit. Het bezwaarschrift dient te zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en de dagtekening. Daarnaast vermeldt u het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Voor meer informatie zie www.gemeente-steenbergen.nl. Het indienen van het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Heeft u er een spoedeisend belang bij dat het besluit niet in werking treedt, dan verzoekt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, om een voorlopige voorziening te treffen (Postbus 90006, 4800 PA, Breda). Aan het verzoek zijn kosten (griffierechten) verbonden.