gemeente Steenbergen | gemeente Steenbergen - Gemeente Steenbergen verkeersbesluit laadpalen - Oostdam 29 Steenbergen & Molendijk 5 Dinteloord

Officiele publicatie

Verzamelverkeersbesluit laadpalen gemeente Steenbergen

Reserveren van parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen in gemeente Steenbergen

Burgemeesters en wethouders van gemeente Steenbergen,

Gelet op:

 • 1.
  Het bepaalde in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990);
 • 2.
  Het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);
 • 3.
  Het bepaalde in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW).
 • Overwegende:

 • Dat het centrale doel van het nationale Klimaatakkoord is het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland met 49 % ten opzichte van 1990;
 • Dat als onderdeel van het Klimaatakkoord de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) is vastgesteld waarin is opgenomen dat de ontwikkeling van laadinfrastructuur geen belemmering mag vormen voor de groei van het aantal elektrische auto’s;
 • Dat de provincies Noord-Brabant en Limburg en de gemeenten samen de NAL regio Zuid vormen en met de collectieve concessie afspraken uit het Klimaatakkoord voor elektrisch vervoer vormgeven;
 • Dat de provincies Noord-Brabant en Limburg namens de gemeente Steenbergen een contract met Vattenfall hebben afgesloten voor “Plaatsing en exploitatie van slimme laadinfrastructuur”;
 • Dat de gemeente via de provincie een concessieovereenkomst is aangegaan met Vattenfall voor het verlenen van openbare laaddiensten;
 • Dat de provincies Noord-Brabant en Limburg met dit contract namens de deelnemende gemeenten invulling geven aan de doelstellingen en vereisten zoals opgenomen in de Nationaal Agenda Laadinfrastructuur (NAL);
 • Dat aanvragen van bewoners zijn ontvangen voor het realiseren van laadinfrastructuur ten behoeven van het opladen hun elektrische voertuigen;
 • Dat de laadlocaties op straat- en adresniveau zijn bepaald aan de hand van de plaatsingscriteria zoals afgestemd met de provincies en deelnemende gemeenten en lokale kennis vanuit gemeente Steenbergen
 • Dat de onderstaande verkeersmaatregelen, als bedoeld in artikel 2 WVW 1994, kan leiden tot het beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of nadelige gevolgen voor het milieu, zoals bedoeld in de Wet Milieubeheer;
 • Dat het de eigenaar of houder van een elektrische auto is toegestaan deze auto te parkeren op een door het college gereserveerde parkeerkeerplaats voor het opladen van een elektrische auto, indien de auto wordt aangesloten aan het oplaadpunt bij de parkeerplaats;
 • Dat de maatregel (gelet op artikel 2 van de Wegenverkeerswet) strekt tot:
  • 1.
   het verzekeren van de veiligheid op de weg;
  • 2.
   het beschermen van weggebruikers en passagiers;
  • 3.
   het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten en gebieden;
 • Dat het verkeersbesluit is voorgelegd aan de politie;
 • Dat genoemde weggedeelten in beheer zijn bij de gemeente Steenbergen.
 • Dat de gemeente de bevoegdheid heeft om parkeerplaatsen te reserveren voor uitsluitend het opladen van elektrische voertuigen, door middel van een verkeersbesluit;
 • Dat de laadpaal gelijktijdig twee elektrische auto’s kan opladen en er daarom bij iedere laadpaal twee parkeerplaatsen gereserveerd dienen te worden als parkeerplaats uitsluitend bedoeld voor het opladen van elektrische auto’s. In beginsel wordt er één parkeerplek ingericht en bij veelgebruik wordt de tweede parkeerplek ook ingericht voor het opladen van elektrische auto’s;
 • Gelet op het bovenstaande, besluit de gemeente Steenbergen:

  • 1.
   Tot het aanwijzen van 4 parkeerplaatsen uitsluitend bedoeld voor het opladen van elektrische voertuigen op de locaties zoals opgenomen in bijlage 1.
  • 2.
   Om bovenstaande reden de borden E04 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 te plaatsen met onderbord “alleen voor opladen elektrische voertuigen”

  Steenbergen

  19 mei 2023
  Burgemeester en wethouders van Steenbergen
  Namens deze, G. Beijers
  Teammanager Beheer, Ruimte en Accommodaties

  Bezwaar

  Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. U richt uw bezwaarschrift aan het bestuursorgaan (college burgemeester en wethouders of burgemeester) dat het besluit heeft genomen. De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na de bekendmaking van dit besluit. Het bezwaarschrift dient te zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en de dagtekening. Daarnaast vermeldt u het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Voor meer informatie zie www.gemeente-steenbergen.nl.

  Het indienen van het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Heeft u er een spoedeisend belang bij dat het besluit niet in werking treedt, dan verzoekt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, om een voorlopige voorziening te treffen (Postbus 90006, 4800 PA, Breda). Aan het verzoek zijn kosten (griffierechten) verbonden.

  Bijlage 1

  De gemeente Steenbergen heeft besloten om ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen gereserveerde parkeerplaatsen te reserveren in de gemeente Steenbergen.

  De locaties

  • 1.
   Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Molendijk 5, Dinteloord
  • 2.
   Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Oostdam 29, Steenbergen

  Molendijk 5, Dinteloord

  Oostdam 29, Steenbergen