gemeente Steenbergen | Gemeente Steenbergen - Gewichtsbeperking 35 ton - Molenweg Nieuw-Vossemeer

Officiele publicatie

Verkeersbesluit gewichtsbeperking 35 ton Molenweg Nieuw-Vossemeer

Burgemeester en wethouders van Steenbergen

Overwegingen ten aanzien van het besluit

dat het onderstaande verkeersbesluit wordt genomen vanwege het verzekeren van de veiligheid op de weg en het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

Gelet op:

1. Het bepaalde in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

2. Het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

3. Het bepaalde in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW).

Overwegende:

dat de Molenweg ligt buiten de bebouwde kom van Steenbergen;

dat de Vossemeersebrug de Molenweg verbindt met de Kreekweg;

dat de Molenweg in beheer is bij gemeente Steenbergen;

dat dit een weg is als bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994;

dat gelet op dit artikel het college van burgemeester en wethouders van Steenbergen bevoegd is verkeersbesluiten te nemen voor de genoemde wegen;

dat uit een rekenkundige beoordeling is gebleken dat hoofddraagconstructie van de Vossemeersebrug niet voldoet aan de Europese normen voor bruggen (Eurocode);

dat de uitvoering van groot onderhoud, zodat weer aan de veiligheidsnormen wordt voldaan, voorlopig niet is ingepland;

dat zo lang het groot onderhoud niet is uitgevoerd, het noodzakelijk is om de brug te sluiten voor voertuigen zwaarder dan 35 ton om een normconforme, veilige situatie te bewerkstelligen;

dat ter zake ingevolge artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de korpschef van de politie Zeeland – West-Brabant, namens deze de beleidsadviseur verkeer (positief advies 26-01- 2023);

dat de politie een positief advies heeft afgegeven voor het nemen van dit besluit;

dat het onderstaande verkeersbesluit wordt genomen vanwege het verzekeren van de veiligheid op en de bruikbaarheid van de weg en het beschermen van weggebruikers en passagiers.

BESL UITEN:

Tot het instellen van:

1. een gewichtsbeperking (C21) van 35 ton op de Molenweg te Nieuw-Vossemeer, tussen de Kreekweg en de Moorseweg, met vooraankondigingen op de Philipsdam, Provincialeweg, Hiksedijk, Moorseweg, Oude Dijk, Molenweg, Kreekweg en nabij het kruispunt N257-Molenweg door het plaatsen van bord C21, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990.

E.e.a. conform de bijgevoegde tekeningen VKM-001 en VKM002.

Steenbergen

09 februari 2023 Hoogachtend, burgemeester en wethouders van SteenbergenG.Beijers
Teamleider BRA

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. U richt uw bezwaarschrift aan het bestuursorgaan (college burgemeester en wethouders of burgemeester) dat het besluit heeft genomen. De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na de bekendmaking van dit besluit. Het bezwaarschrift dient te zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en de dagtekening. Daarnaast vermeldt u het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Voor meer informatie zie www.gemeente-steenbergen.nl. Het indienen van het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Heeft u er een spoedeisend belang bij dat het besluit niet in werking treedt, dan verzoekt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, om een voorlopige voorziening te treffen (Postbus 90006, 4800 PA, Breda). Aan het verzoek zijn kosten (griffierechten) verbonden.