gemeente Steenbergen | Gemeente Steenbergen - Herinrichting - Noordzeedijk

Officiele publicatie

Verkeersbesluit herinrichting Noordzeedijk gemeente Steenbergen

Burgemeester en wethouders van Steenbergen;

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Overwegende, dat het AgroFoodCluster Nieuw-Prinsenland (AFCNP) volop in ontwikkeling is, dat daarbij een nieuwe verkeersstructuur is ontworpen en dat het moment daar is om een volgend deel van die structuur te realiseren;

dat de Noordzeedijk is gelegen in het AFCNP en in eigendom en beheer is van de gemeente Steenbergen;

dat de Noordzeedijk een verbinding vormt tussen de kernen Dinteloord en Stampersgat (gelegen in de gemeente Halderberge) en waarlangs ook de Suikerunie is gelegen;

dat de Noordzeedijk deel uitmaakt van het recreatieve fietsroutenetwerk;

dat het deel van de Noordzeedijk tussen de Symbiose en de Samenwerking geen rol heeft voor doorgaand gemotoriseerd verkeer binnen de nieuwe verkeersstructuur van het AFCNP en dat dit deel wordt aangewezen als fietsroute, conform het Inpassingsplan uit 2010;

dat dit deel van de Noordzeedijk in twee delen wordt geknipt, een deel A tussen de Symbiose en een punt op enige afstand na de Tweede Kruisweg en een deel B tussen dat punt en de Samenwerking;

dat deel A gesloten wordt voor gemotoriseerd met uitzondering van bestemmingsverkeer ten behoeve van enkele aanliggende percelen van onder andere de Suikerunie;

dat deel B gesloten wordt voor alle gemotoriseerd verkeer maar beschikbaar blijft als calamiteiten­route voor de hulpdiensten;

dat de Noordzeedijk nabij de Symbiose wordt voorzien van een verkeersbord C12 “gesloten voor alle motorvoertuigen” en een onderbord OB108 “uitgezonderd bestemmingsverkeer”;

dat dit deel aanvullend tot de bestaande “zone-60” wordt getrokken zodat de maximumsnelheid omlaag gaat van 80 naar 60 km/u, dit door het verwijderen van het verkeersbord A01-60-ze (“einde zone 60 km/u”). Ook het aldaar geplaatste en voor de tegengestelde rijrichting bedoelde verkeersbord A01-60-zb (“begin zone 60 km/u”) wordt verwijderd;

dat dit deel aanvullend tot de bestaande parkeerverbodszone wordt getrokken zodat het aan weerszijden van de rijbaan verboden wordt te parkeren, dit door het verwijderen van verkeersbord E01-ze (“einde parkeerverbodszone”). Ook het aldaar geplaatste en voor de tegengestelde rijrichting bedoelde verkeersbord E01-zb (“begin parkeerverbodszone”) wordt verwijderd;

dat deel B wordt aangewezen als een verplicht (brom-)fietspad middels verkeersborden G12a (“begin verplicht (brom-)fietspad”) en G12b (“einde verplicht (brom-)fietspad”);

dat waar deel A overgaat in deel B een fysieke afsluiting wordt gerealiseerd zodat het voor gemotoriseerd verkeer onmogelijk wordt de Noordzeedijk te vervolgen maar dat hulpdiensten deze afsluiting kunnen openen zodat deel B als calamiteitenroute gebruikt kan worden;

dat aan de zijde van de Samenwerking een vergelijkbare fysieke afsluiting wordt gerealiseerd;

dat deze afsluitingen zorgvuldig worden vormgegeven zodat ze zowel zo min mogelijk hinderlijk zijn voor het fietsers en bromfietsers als ook goed herkenbaar en waarneembaar zijn voor gemotoriseerd verkeer;

dat nabij de Samenwerking de bestaande komgrens ligt, maar deze niet volledig is en hier zodoende het ontbrekende verkeersbord H02 (“einde bebouwde kom”) wordt geplaatst, evenals de borden A01-60-zb en A01-60-ze bij respectievelijk het bord H02 en het bord H01;

dat het onderstaande verkeersbesluit wordt genomen vanwege het verzekeren van de veiligheid op de weg en het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

gezien het bijgevoegde advies van de politie als bedoeld in artikel 24 van het Besluit Administratieve bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) d.d. 21 september 2019, dat geen bezwaar bestaat tegen het afsluiten van de Noordzeedijk voor gemotoriseerd verkeer tussen de Tweede Kruisweg en de Samenwerking en tegen het invoeren van een geslotenverklaring voor gemotoriseerd verkeer met uitzondering van bestemmingsverkeer tussen de Symbiose en de Tweede Kruisweg;

gelet op de artikelen 15 en 18 lid 1d van de Wegenverkeerswet, artikel 21 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) en artikel 2, eerste lid onder a van de Wegenverkeerswet, waarin geregeld is, dat regels kunnen strekken tot het verzekeren van de veiligheid op de weg;

Besluiten:

  • 1.
    Verkeersborden zoals in navolgend overzicht van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 te plaatsen c.q. te verwijderen op de locaties zoals aangegeven op aangehechte situatietekening;
  • 2.
    Te bepalen, dat onder 1 genoemde verkeersmaatregelen in werking treden één dag na publicatie.

Steenbergen,

25 september 2019
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen,
Namens deze, Mvr. R. de Jonge
Teammanager Beheer, Ruimte en Accommodaties

Overzicht van het de te plaatsen en te verwijderen verkeersborden:

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. U richt uw bezwaarschrift aan het bestuursorgaan (college burgemeester en wethouders of burgemeester) dat het besluit heeft genomen. De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na de bekendmaking van dit besluit. Het bezwaarschrift dient te zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en de dagtekening. Daarnaast vermeldt u het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Voor meer informatie zie www.gemeente-steenbergen.nl.

Het indienen van het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Heeft u er een spoedeisend belang bij dat het besluit niet in werking treedt, dan verzoekt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, om een voorlopige voorziening te treffen (Postbus 90006, 4800 PA, Breda). Aan het verzoek zijn kosten (griffierechten) verbonden.

Situatietekening