gemeente Steenbergen | Gemeente Steenbergen - Instellen laad- en losplaats - Kaaistraat te Steenbergen

Officiele publicatie

Instellen van een laad- en losplaats op het trottoir in de Kaaistraat te Steenbergen

Burgemeester en wethouders van Steenbergen;

dat het onderstaande verkeersbesluit wordt genomen vanwege het verzekeren van de veiligheid op de weg en het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

gelet op artikel 18, lid 1d van de Wegenverkeersweg 1994 en artikel 12 van het besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

Overwegingen ten aanzien van het besluit

dat de Kaaistraat gelegen is binnen de bebouwde kom van Steenbergen;

dat deze weg in beheer is bij gemeente Steenbergen;

dat dit een weg is als bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994;

dat gelet op dit artikel het college van burgemeester en wethouders van Steenbergen bevoegd is verkeersbesluiten te nemen voor de genoemde weg;

dat er gedurende 1,5 jaar bouwwerkzaamheden aan plan ‘Hartje Steenbergen’ gaan plaatsvinden aan het pand Kaaistraat 34-40;

dat de toelevering van bouwmaterialen plaats moet vinden aan de voorzijde van het betreffende pand;

dat dit niet mogelijk is binnen de bestaande openbare ruimte zonder grote hinder te veroorzaken in het centrum van Steenbergen;

dat hierdoor de doorstroming ernstig in het gedrang zou komen;

dat het daarom wenselijk is om voor het laden en lossen van materialen gebruik te maken van het bestaande brede trottoir aan de voorzijde van het pand;

dat hierdoor wel een parkeervak komt te vervallen en een bestaande algemene gehandicaptenparkeerplaats op moet schuiven;

dat er aan de voorzijde van Kaaistraat nummer 45-47 vaak verkeerd geparkeerd wordt;

dat bovengenoemde weg door eventueel geparkeerde voertuigen gedurende de bouwwerkzaamheden moeilijk of niet toegankelijk is voor hulpdiensten in geval van calamiteiten;

dat dit leidt tot ongewenste en (verkeers-)onveilige situaties;

dat het om die reden wenselijk wordt geacht om een drietal palen te plaatsen ter hoogte van Kaaistraat 45-47;

dat deze maatregel noodzakelijk is om de doorstroming in de bovengenoemde straat te behouden;

dat hulpverleningsvoertuigen en de afvalinzamelaar zich na de verkeersmaatregelen kunnen blijven verplaatsen in de bovengenoemde straat;

dat gelet op artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de verkeersadviseur van de politie, district Markiezaten;

dat de politie een positief advies heeft afgegeven voor het nemen van dit besluit;

dat het onderstaande verkeersbesluit wordt genomen vanwege het verzekeren van de veiligheid op en de bruikbaarheid van de weg en het beschermen van weggebruikers en passagiers.

BESLUIT

 • -
  Het instellen van een laad- en losplaats op het trottoir in de Kaaistraat te Steenbergen zoals in de bijgevoegde tekening staat aangegeven door het aanbrengen van bord E07, conform bijlage 1 van het RVV 1990;
 • -
  Het laten vervallen van een regulier parkeervak middels het afkruisen met belijning hiervan;
 • -
  Het verschuiven van de algemene gehandicaptenparkeerplaats naar het vak ernaast;
 • -
  Dit besluit treedt in werking 1 dag nadat het verkeersbesluit via de reguliere kanalen is gepubliceerd.

Overzicht van de te plaatsen en de te verwijderen verkeersborden:

Steenbergen,

10 januari 2022
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Steenbergen,
namens deze, R. de Jonge
Teammanager Beheer, Ruimte en Accommodaties

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. U richt uw bezwaarschrift aan het bestuursorgaan (college burgemeester en wethouders of burgemeester) dat het besluit heeft genomen. De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na de bekendmaking van dit besluit. Het bezwaarschrift dient te zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en de dagtekening. Daarnaast vermeldt u het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Voor meer informatie zie www.gemeente-steenbergen.nl.

Het indienen van het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Heeft u er een spoedeisend belang bij dat het besluit niet in werking treedt, dan verzoekt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, om een voorlopige voorziening te treffen (Postbus 90006, 4800 PA, Breda). Aan het verzoek zijn kosten (griffierechten) verbonden.