Officiele publicatie

Intrekken fysieke afsluiting doorgaand gemotoriseerd verkeer Rietveen te Steenbergen

Team Beheer, Ruimte en Accommodaties

Burgemeester en wethouders van Steenbergen;

Overwegende

dat de Rietveen gelegen is binnen de bebouwde kom van Steenbergen;

dat deze weg in beheer is bij gemeente Steenbergen;

dat de Rietveen een weg is als bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994;

dat gelet op dit artikel het college van burgemeester van wethouders van Steenbergen bevoegd is verkeersbesluiten te nemen voor de genoemde weg;

dat de Rietveen gelegen is binnen een woonerf;

dat op 18 april 2019 deze weg afgesloten is voor doorgaand gemotoriseerd verkeer;

dat dit een pilot was gedurende een half jaar;

dat deze pilotperiode op 18 oktober 2019 is verstreken;

dat uit de evaluatie is gebleken dat de omgeving de fysieke afsluiting liever verwijderd ziet;

dit gezien de verkeersonveilige situaties ter plaatse en de hinder/ overlast voor omliggende straten;

dat om die reden het college op 3 december 2019 besloten heeft de afsluiting voor doorgaand gemotoriseerd verkeer op te heffen;

Dat in artikel 15, lid 2 van de Wegenverkeerswet is opgenomen dat voor het plaatsen of verwijderen van (fysieke) maatregelen die leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieƫn weggebruikers die gebruik kunnen maken van een weg een verkeersbesluit is vereist;

dat gelet op artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de verkeersadviseur van de politie, district Markiezaten;

dat de politie op 18 november 2019 een positief advies heeft afgegeven voor het nemen van dit besluit;

dat het onderstaande verkeersbesluit wordt genomen vanwege het verzekeren van de veiligheid op de weg;

gelet op artikel 18, lid 1d van de Wegverkeerswet 1994;

BESLUIT EN

  • 1.
    De afsluiting van de Rietveen te Steenbergen voor gemotoriseerd verkeer opheffen, door middel van het verwijderen van het fysieke object;
  • 2.
    De afsluiting van de Rietveen te Steenbergen voor gemotoriseerd verkeer opheffen, door middel van het verwijderen van bord L8 (doodlopende weg) ter hoogte van de Kloosterturf;
  • 3.
    Dit besluit treedt in werking op de dag dat het verkeersbesluit via de reguliere kanalen is gepubliceerd;

Steenbergen,

5 december 2019
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen
Namens deze, R. de Jonge
Teammanager Beheer, Ruimte en Accommodaties

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. U richt uw bezwaarschrift aan het bestuursorgaan (college burgemeester en wethouders of burgemeester) dat het besluit heeft genomen. De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na de bekendmaking van dit besluit. Het bezwaarschrift dient te is voorzien van uw naam, adres, handtekening en de dagtekening. Daarnaast vermeldt u het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Voor meer informatie zie www.gemeente-steenbergen.nl.

Het indienen van het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Heeft u er een spoedeisend belang bij dat het besluit niet in werking treedt, dan verzoekt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, om een voorlopige voorziening te treffen(Postbus 90006, 4800 PA, Breda). Aan het verzoek is kosten (griffierechten) verbonden.