Officiele publicatie

Gemeente Steenbergen Invoering éénrichtingsverkeer Steenbergen-Zuid

Burgemeester en wethouders van Steenbergen;

Overwegende

dat de Orchideestraat, Irisstraat, Goudenregenstraat, Zonnebloemstraat en Geraniumstraat gelegen zijn binnen de bebouwde kom van Steenbergen;

dat deze wegen in beheer zijn bij gemeente Steenbergen;

dat dit wegen zijn als bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994;

dat gelet op dit artikel het college van burgemeester en wethouders van Steenbergen bevoegd is verkeersbesluiten te nemen voor de genoemde wegen;

dat op bovengenoemde wegen de profielbreedte niet toereikend is voor het toestaan van tweezijdig verkeer;

dat de parkeerdruk in deze straten hoog is en dat parkeren op de rijbaan veelvuldig voorkomt;

dat de breedte van de rijbanen zodanig wordt beperkt door geparkeerde voertuigen dat er geen uitwijkmogelijkheid meer is bij tegemoetkomend verkeer en calamiteiten;

dat bovengenoemde wegen hierdoor moeilijk of niet toegankelijk zijn voor hulpdiensten in geval van calamiteiten;

dat dit leidt tot ongewenste en verkeersonveilige situaties;

dat gelet op de klachten die de gemeente Steenbergen ontving van de bewoners, uitvoerig overleg heeft plaatsgevonden met betrokken partijen;

dat men medio juni 2017 gestart is met de herinrichting van Steenbergen-Zuid;

dat er diverse inloopavonden hebben plaatsgevonden ten behoeve van de herinrichting;

dat belanghebbenden voldoende in de gelegenheid zijn gesteld hun mening over de verkeersmaatregelen te geven;

dat het om die reden wenselijk wordt geacht om eenrichtingsverkeer in te stellen in de bovengenoemde straten;

dat niet is gebleken dat belanghebbenden onevenredig worden benadeeld dan wel dat door de te nemen maatregelen een onduidelijke verkeerssituatie zou ontstaan;

dat gelet op artikel 12 van het BABW voor het aanbrengen van verkeersborden die een eenrichtingsweg aanduiden een verkeersbesluit is vereist;

dat (brom)fietsers uitgezonderd worden van het eenrichtingsverkeer;

dat gelet op artikel 2 van de WVW 1994 het aanbrengen van verkeersborden die een eenrichtingsverkeer aanduiden strekt tot het waarborgen van de veiligheid en bruikbaarheid van de weg;

dat de profielbreedte van de Geraniumstraat, na het aanbrengen van het eenrichtingsverkeer, nog steeds te gering is om het parkeren op de rijbaan toe te staan;

dat het daarom noodzakelijk wordt geacht om een parkeerverbod aan te brengen aan de zijde van de even nummers (2 t/m 20);

dat gelet op artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de verkeersadviseur van de politie, district Markiezaten;

dat de politie op 30 juni 2019 een positief advies heeft afgegeven voor het nemen van dit besluit;

dat het onderstaande verkeersbesluit wordt genomen vanwege het verzekeren van de veiligheid op en de bruikbaarheid van de weg en het beschermen van weggebruikers en passagiers;

gelet op artikel 18, lid 1d van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 12 van het besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

BESLUIT EN:

 • 1.
  Het instellen van een eenrichtingsverkeer in de Orchideestraat in de richting van de Anjerstraat, door het aanbrengen van de borden C03 en C02, conform bijlage 1 van het RVV 1990;
 • 2.
  Het instellen van een eenrichtingsverkeer in de Irisstraat ter hoogte van de nummers 1 t/m 7 in de richting van de Molenweg, door het aanbrengen van de borden C03 en C02, conform bijlage 1 van het RVV 1990;
 • 3.
  Het instellen van een eenrichtingsverkeer in de Goudenregenstraat ter hoogte van de nummers 1 t/m 48 in de richting van de Anjerstraat, door het aanbrengen van de borden C03 en C02, conform bijlage 1 van het RVV 1990;
 • 4.
  Het instellen van een eenrichtingsverkeer in de Zonnebloemstraat ter hoogte van de nummers 3 t/m 33 in de richting van de Goudenregenstraat, door het aanbrengen van de borden C03 en C02, conform bijlage 1 van het RVV 1990;
 • 5.
  Het instellen van een eenrichtingsverkeer in de Geraniumstraat ter hoogte van de nummers 1 t/m 20 in de richting van de Goudenregenstraat, door het aanbrengen van de borden C03 en C02, conform bijlage 1 van het RVV 1990;
 • 6.
  Het aanbrengen van onderborden onder het eenrichtingsverkeer met de tekst: uitgezonderd (brom)fietsers;
 • 7.
  Het instellen van een parkeerverbod in de Geraniumstraat aan de even zijde (ter hoogte van de nummers 2 t/m 20), door het aanbrengen van bord E01, conform bijlage 1 van het RVV 1990;
 • 8.
  Het plaatsen van de borden volgens bijgevoegde tekening;
 • 9.
  Dit besluit treedt in werking 1 dag nadat het verkeersbesluit via de reguliere kanalen is gepubliceerd.

Steenbergen,

4 juli 2019
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen
Namens deze, R. de Jonge
Teammanager Beheer, Ruimte en Accommodaties

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. U richt uw bezwaarschrift aan het bestuursorgaan (college burgemeester en wethouders of burgemeester) dat het besluit heeft genomen. De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na de bekendmaking van dit besluit. Het bezwaarschrift dient te zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en de dagtekening. Daarnaast vermeldt u het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Voor meer informatie zie www.gemeente-steenbergen.nl.

Het indienen van het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Heeft u er een spoedeisend belang bij dat het besluit niet in werking treedt, dan verzoekt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, om een voorlopige voorziening te treffen(Postbus 90006, 4800 PA, Breda). Aan het verzoek zijn kosten (griffierechten) verbonden.