gemeente Steenbergen | Gemeente Steenbergen - parkeerverbod - Kade Steenbergen

Officiele publicatie

Verkeersbesluit parkeerverbod Kade Steenbergen i.v.m. Sinterklaas

2233522

Afdeling Beheer, Ruimte en Accommodaties

Overwegingen ten aanzien van het besluit

dat de Kade gelegen is binnen de bebouwde kom van Steenbergen;

dat deze weg in beheer is bij gemeente Steenbergen;

dat de weg die hiervoor benoemd is een weg is zoals bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994;

dat gelet op dit artikel het college van burgemeester en wethouders van Steenbergen bevoegd is verkeersbesluiten te nemen voor de genoemde weg;

dat de hiervoor benoemde weg is gecategoriseerd als erftoegangsweg (30km/uur) en de weg daarmee deel uitmaakt van een verblijfsgebied;

dat de verkeersfunctie in een verblijfsgebied ondergeschikt is aan de verblijfsfunctie;

dat het parkeerterrein langs de Kade wordt gebruikt voor de Sinterklaasintocht op 13 november tussen 10:00 & 18:00;

dat ten alle tijden de veiligheid van alle weggebruikers gewaarborgd moet worden;

dat op deze wegen de aanwezigheid van geparkeerde auto’s hinderlijk kan zijn voor de bezoekers van de intocht;

dat het gewenst is om gedurende dit evenement een tijdelijk parkeerverbod in te stellen en de Kade af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer;

dat voorliggend besluit toeziet op het afsluiten van de Kade en een parkeerverbod op de Kade gedurende het evenement op 13 november tussen 10:00 & 18:00;

dat de hiervoor genoemde afsluiting geschiedt door middel van het instellen van een geslotenverklaring (verbod de betrokken weg in te rijden of in te gaan alsmede de betrokken weg te gebruiken) door het plaatsen van de verkeersborden C1 (zonale toepassing) van bijlage 1 van het RVV 1990;

dat het hiervoor genoemde verbod geschiedt door middel van het instellen van een parkeerverbod (verbod op het betrokken weggedeelte te parkeren) door het plaatsen van de verkeersborden C1 van bijlage 1 van het RVV 1990;

dat voorafgaand aan de geslotenverklaring ten behoeve van het evenement vooraankondigingen worden geplaatst op de wegen met daarop aangegeven de duur van de afsluiting met datum en tijd, inclusief het parkeerverbod om het aangewezen gebied vrij te houden van geparkeerde voertuigen;

dat de vooraankondigingen voor het afsluiten van de wegen minimaal zeven dagen voor aanvang van de gesloten verklaringen worden geplaatst;

dat met het plaatsen van de deze verkeersborden op grond van een verkeersbesluit de gemeentelijke wegsleepregeling van kracht is;

dat na het beëindigen van het evenement de oorspronkelijke verkeerssituaties wordt hersteld;

dat het treffen van een tijdelijke verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee eenieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

dat gelet op artikel 15, eerste lid, van de WVW 1994 een verkeersbesluit moet worden genomen voor het plaatsen of verwijderen van verkeerstekens genoemd in artikel 12 van het BABW, alsmede voor de daar onder aan te brengen, te wijzigen of te verwijderen onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

dat gelet op artikel 15, tweede lid, van de WVW 1994 een verkeersbesluit moet worden genomen voor maatregelen op of aan de weg, voor zover wijzigingen van de inrichting van de weg, of voor het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien deze leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van de weg of weggedeelte gebruik kan maken;

dat gelet op artikel 2 van de WVW 1994 de verkeersmaatregel strekt tot het verzekeren van de veiligheid op de wegen;

dat gelet op artikel 2 van de WVW 1994 het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer in het geding komt bij het uitvoeren van de hiervoor beschreven verkeersmaatregel;

dat het verzekeren van de veiligheid op de weg gedurende evenementen in deze situatie belangrijker wordt geacht;

dat voor een tijdelijk verkeersbesluit geen politieadvies benodigd is;

dat het onderstaande verkeersbesluit wordt genomen vanwege het verzekeren van de veiligheid op en de bruikbaarheid van de weg en het beschermen van weggebruikers en passagiers;

gelet op artikel 18, lid 1d van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 12 van het besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

BESLUITEN:

 • 1.
  Het instellen van een tijdelijk parkeerverbod op de Kade te Steenbergen zoals in de bijgevoegde tekening staat aangegeven door het aanbrengen van de borden E01, conform bijlage 1 van het RVV 1990, aan beide zijdes van de weg;
 • 2.
  De verkeersborden, genoemd in besluit 1 en 2, te ondersteunen door de onderborden OB310p, parkeren verboden op 13 november van 10:00 tot 18:00, OB met de tekst “vanwege evenement” en OB304, wegsleepregeling van kracht, onder deze borden op een geel schild te plaatsen, zoals op de bebordingstekening staat aangegeven;
 • 3.
  Het afsluiting van de Kade te Steenbergen zoals aangegeven staat in bijgevoegde tekening door het aanbrengen van schrikhekken voorzien van borden C01 conform de CROW richtlijnen.
 • 4.
  Dit besluit treedt in werking 2 weken voor aanvang van het evenement nadat het verkeersbesluit via de reguliere kanalen is gepubliceerd.

Steenbergen,

28 oktober 2022
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen, Namens deze,G.Beijers
Teammanager Beheer, Ruimte en Accommodaties

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. U richt uw bezwaarschrift aan het bestuursorgaan (college burgemeester en wethouders of burgemeester) dat het besluit heeft genomen. De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na de bekendmaking van dit besluit. Het bezwaarschrift dient te zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en de dagtekening. Daarnaast vermeldt u het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Voor meer informatie zie www.gemeente-steenbergen.nl.

Het indienen van het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Heeft u er een spoedeisend belang bij dat het besluit niet in werking treedt, dan verzoekt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, om een voorlopige voorziening te treffen (Postbus 90006, 4800 PA, Breda). Aan het verzoek zijn kosten (griffierechten) verbonden.