gemeente Steenbergen | Gemeente Steenbergen - Parkeerverbod - Seringenlaan Steenbergen

Officiele publicatie

Parkeerverbod Seringenlaan Steenbergen

Burgemeester en wethouders van Steenbergen;

dat het onderstaande verkeersbesluit wordt genomen vanwege het verzekeren van de veiligheid op de weg en het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

gelet op artikel 18, lid 1d van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 12 van het besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

Overwegingen ten aanzien van het besluit

dat de Seringenlaan gelegen is binnen de bebouwde kom van Steenbergen;

dat deze weg in beheer is bij gemeente Steenbergen;

dat dit wegen zijn als bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994;

dat gelet op dit artikel het college van burgemeester en wethouders van Steenbergen bevoegd is verkeersbesluiten te nemen voor de genoemde wegen;

dat op de bovengenoemde weg de profielbreedte bij rijbaanparkeren niet toereikend is voor een goede doorstroming van het reguliere verkeer;

dat bovengenoemde weg hierdoor moeilijk of niet toegankelijk is voor hulpdiensten in geval van calamiteiten;

dat dit leidt tot ongewenst verkeersgedrag en gevaarlijke situaties op de Molenweg en het fietspad daarvan;

dat dit leidt tot ongewenste en (verkeers)onveilige situaties;

dat het om die reden wenselijk wordt geacht om aan de west zijde van de Seringenlaan, tussen de Molenweg en de Zonnebloemstraat tot aan de uitrit een parkeerverbod in te stellen;

dat deze maatregel noodzakelijk is om de doorstroming in de bovengenoemde straat te verbeteren;

dat hulpverleningsvoertuigen en de afvalinzamelaar zich beter kunnen verplaatsen in de bovengenoemde straat, na realisatie van de verkeersmaatregel;

dat gelet op artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de verkeersadviseur van de politie, district Markiezaten;

dat de politie op een positief advies heeft afgegeven voor het nemen van dit besluit;

BESLU ITEN:

  • -
    Het instellen van een parkeerverbod aan de west zijde van de Seringenlaan, tussen de Molenweg en de Zonnebloemlaan tot aan de uitrit te Steenbergen door middel van het aanbrengen van een gele onderbroken streep;
  • -
    De verkeersmaatregel in laten gaan 1 dag na publicatie van het verkeersbesluit in de Staatscourant.

Steenbergen,

28 oktober 2020 
Hoogachtend,
bugemeester en wethouders van Steenbergen,
Namens deze, R. de Jonge
Teammanager Beheer, Ruimte en Accommodaties

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. U richt uw bezwaarschrift aan het bestuursorgaan (college burgemeester en wethouders of burgemeester) dat het besluit heeft genomen. De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na de bekendmaking van dit besluit. Het bezwaarschrift dient te zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en de dagtekening. Daarnaast vermeldt u het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Voor meer informatie zie www.gemeente-steenbergen.nl.

Het indienen van het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Heeft u er een spoedeisend belang bij dat het besluit niet in werking treedt, dan verzoekt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, om een voorlopige voorziening te treffen (Postbus 90006, 4800 PA, Breda). Aan het verzoek zijn kosten (griffierechten) verbonden.