Officiele publicatie

Parkeerverbod Koningin Julianastraat Dinteloord

Afdeling Beheer, Ruimte en Accommodaties

Burgemeester en wethouders van Steenbergen;

Overwegende

dat de Koningin Julianastraat gelegen is binnen de bebouwde kom van Dinteloord;

dat deze weg in beheer is bij gemeente Steenbergen;

dat dit een weg is als bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994;

dat gelet op dit artikel het college van burgemeester en wethouders van Steenbergen bevoegd is verkeersbesluiten te nemen voor de genoemde wegen;

dat op bovengenoemde weg de profielbreedte niet toereikend is om tweezijdig te parkeren;

dat bovengenoemde weg hierdoor moeilijk of niet toegankelijk is voor hulpdiensten in geval van calamiteiten;

dat bovengenoemde weg hierdoor moeilijk of niet toegankelijk is voor de afvalinzamelaar;

dat dit leidt tot ongewenste en verkeersonveilige situaties;

dat het om die reden wenselijk wordt geacht om een gedeelte aan één zijde van de weg een parkeerverbod in te stellen in de bovengenoemde straat;

dat deze maatregel noodzakelijk is om de doorstroming in de bovengenoemde straat te verbeteren;

dat hulpverleningsvoertuigen en de afvalinzamelaar zich beter kan verplaatsen in de bovengenoemde straat;

dat gelet op artikel 12 van het BABW voor het aanduiden van een parkeerverbod een verkeersbesluit is vereist;

dat gelet op artikel 2 van de WVW 1994 het aanbrengen van een gele streep die een parkeerverbod aanduid strekt tot het waarborgen van de veiligheid en bruikbaarheid van de weg;

dat gelet op artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de verkeersadviseur van de politie, district Markiezaten;

dat de politie op 1 april 2020 een positief advies heeft afgegeven voor het nemen van dit besluit;

dat het onderstaande verkeersbesluit wordt genomen vanwege het verzekeren van de veiligheid op en de bruikbaarheid van de weg en het beschermen van weggebruikers en passagiers;

gelet op artikel 18, lid 1d van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 12 van het besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

BESLUITEN:

  • 1.
    Door het aanbrengen van een onderbroken gele streep als bedoeld in art. 24.1.e van het RVV 1990 in de bocht waar de Koningin Julianastraat naar rechts afbuigt tegenover huisnummer 5 in de Julianastraat te Dinteloord en daarmee een verbod in te stellen op het aldaar parkeren van voertuigen;
  • 2.
    Het plaatsen van de gele streep volgens bijgevoegde tekening;
  • 3.
    Dit besluit treedt in werking 1 dag nadat het verkeersbesluit via de reguliere kanalen is gepubliceerd.

 

Steenbergen,

8 april 2020
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen
Namens deze, R. de Jonge
Teammanager Beheer, Ruimte en Accommodaties

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. U richt uw bezwaarschrift aan het bestuursorgaan (college burgemeester en wethouders of burgemeester) dat het besluit heeft genomen. De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na de bekendmaking van dit besluit. Het bezwaarschrift dient te zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en de dagtekening. Daarnaast vermeldt u het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Voor meer informatie zie www.gemeente-steenbergen.nl.

Het indienen van het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Heeft u er een spoedeisend belang bij dat het besluit niet in werking treedt, dan verzoekt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, om een voorlopige voorziening te treffen (Postbus 90006, 4800 PA, Breda). Aan het verzoek zijn kosten (griffierechten) verbonden.